หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ข่าวต่างจังหวัด

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยเหลือหมู่บ้านชายแดน

Author by 21/08/14No Comments »

แม่ฮ่องสอน            เมื่อวันที่ 13 ..57  ..อำนาจ ศรีมาก ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ได้เป็นประธานเปิดโครงการพลังงานทดแทนเพิ่มคุณภาพชุมชน และโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (กสว.) จัดขึ้นที่บ้านห้วยแก้วล่าง .ผาบ่อง .เมืองแม่ฮ่องสอน  เพื่อให้ราษฎรชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านใกล้แนวชายแดนได้มีไฟฟ้าผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในครัวเรือน และตามเส้นทางในหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยในด้านความมั่นคงและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ราษฎรที่อยู่ห่างไกลถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ซึ่งชาวบ้านห้วยแก้วล่างซึ่งมีอยู่จำนวน 47 ครัวเรือนต่างดีใจที่มีไฟฟ้าใช้เพื่อความปลอดภัยในยามค่ำคืนถึงแม้จะเป็นเพียงพลังงานจากแสงอาทิตย์ก็ตาม

            นอกจากนี้ทางทหารกองกำลังนเรศวรยังได้ส่งเสริมด้านอาชีพและการเกษตร โดยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นภายในหมู่บ้าน ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์และการทำปุ๋ยหมักให้กับราษฎร ถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับชาวบ้าน ซึ่งเป็นการขยายผลแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปสู่ชุมชนให้พอมี พอกิน  พอใช้ และเก็บออม จนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน

ในโอกาสนี้ พ.อ.อำนาจ ฯ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ประธานในพิธียังได้นำเครื่องนุ่งห่มและเครื่องยังชีพไปมอบให้แก่ราษฎรบ้านห้วยแก้วล่างที่มีฐานะยากจน และนำชาวบ้านปลูกป่าบริเวณรอบหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ด้วย.