หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์, ข่าวต่างจังหวัด

โครงการหมู่บ้านนำร่องปลอดไข้เลือดออกด้วยนวัตกรรม

Author by 25/06/14No Comments »

อุตรดิตถ์             เมื่อวันที่ 23 มิ..57 ที่ห้องสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช .เมือง .อุตรดิตถ์ นายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมไข้เลือดออก โครงการหมู่บ้านนำร่องปลอดไข้เลือดออกด้วยนวัตกรรม จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี   2557 โดยมี ..ภูรีวรรณ์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเกรียงศักดิ์ โตวนิช  รองนายแพทย์สาธารณสุขฯ นายแพทย์ขจร  วินัยพานิช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมด้วยบุคลากรสาธารณสุข สถานศึกษา  อสม. จำนวนกว่า 300 คน ร่วมอบรม

            การอบรมในครั้งนี้ปัจจุบันปัญหาโรคไข้เลือดออก ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างมาก สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดอุตรดิตถ์  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 มีผู้ป่วยทั้งหมด 16 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 3.47 ต่อแสนประชากร ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวนผู้ป่วยในหลายอำเภอมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  และค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เป็นสีแดง การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมสนับสนุน นวัตกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ควบคู่กับมาตรเขียว เหลืองแดง และมาตรการ 5 ป 1 ข ในการปราบยุงลาย  ซึ่งในวันนี้มีนวัตกรรมออกมา เช่น น้ำสกัดตะไคร้หอม  น้ำมันขมิ้น ธูปไล่ยุง  นวัตกรรมเทียนสามเกลอไล่ยุง หรือ นำข่ามาหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วมาตากให้แห้งแล้วนำมาห่อผ้าขาวนำไปใส่ในภาชนะที่กักเก็บน้ำ และปูนแดง นำมาปั้นเป็นก้อนกลมๆ ตากแดดให้แห้ง แล้วนำปูนแดงที่ปั้นตากแห้งแล้วไปใส่ในภาชนะที่บรรจุน้ำ หรือจะใช้พืชสมุนไพร ลูกมะกรูด ทุบให้น้ำมันผิวมะกรูดออกมา แล้วนำไปใส่ในภาชนะ ยุงลายก็จะไม่มาวางไข่ หรือทรายตะไคร้หอมไล่ยุง.