หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน, ข่าวต่างจังหวัด

โรงพยาบาลลำพูนสำรองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

Author by 1/06/14No Comments »

ÅÓ¾Ù¹ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 .. ภัทธนรัตน์  มารอด  ประชาสัมพันธ์ รพ.ลำพูน แจ้งว่า รพ.ลำพูน ได้สำรองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสำหรับประชาชน 5 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่เสี่ยงสัมผัสโรคขณะดูแลผู้เจ็บป่วย ,ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป,กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ มีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป,กลุ่มเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2  ปี  ,กลุ่มผู้ป่วยทุกอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่เบาหวาน, หลอดเลือดสมอง, ไตวายหอบหืด,   ปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรคหัวใจ และโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัดข้อห้ามในการให้วัคซีน  อายุน้อยกว่า 6 เดือน เคยแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่รุนแรง  หรือแพ้สารประกอบอื่น ในวัคซีนกำลังมีไข้หรือกำลังเจ็บป่วยเฉียบพลันผู้ที่หายจากการเจ็บป่วยเฉียบพลันมาไม่เกิน 7 วันผู้ที่มานอนรักษาตัวและออกจากโรงพยาบาลไปไม่เกิน 14 วัน

            ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังที่มีอาการกำเริบ  เช่น  เจ็บหน้าอก/ใจสั่น/หอบเหนื่อย  หรือยังควบคุมอาการของโรคไม่ได้มีประวัติการแพ้ไข้อาการไม่พึงประสงค์  แต่พบได้บ่อย (มากกว่าร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ได้แก่ปวดศีรษะ  เหงื่อออก  ปวดกล้ามเนื้อ  ปวดข้อ ไข้  ไม่สบายตัวเมื่อยล้า  สั่น และอาการเฉพาะที่  เช่น ปวดบวม  แดงห่อเลือด  ซึ่งจะหายได้เองภายใน 1-3 วันหลังเกิดอาการโรงพยาบาลลำพูนได้เปิดให้บริการกลุ่มเสี่ยงมาฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 19  พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป  (จนกว่าวัคซีนจะหมด) ในวันจันทร์-ศุกร์  ตั้งแต่เวลา  10.00-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) กรุณานำบัตรประชาชนมาติดต่อ ณ ห้องฉีดยา  อาคารผู้ป่วยนอก.