หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำปาง, ข่าวต่างจังหวัด

ไหว้ครูดนตรีไทยประจำปี2557

Author by 18/08/14No Comments »

ลำปาง          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗    ที่อาคารอเนกประสงค์   บ้านพักผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.แม่เมาะ  ลำปาง  นายธานินทร์  สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีกรรม    ”ไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2557″   จัดโดย ชมรมดนตรีไทยในชมรมกีฬาและบันเทิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ มีผู้ปฏิบัติ งานของ กฟผ.แม่เมาะ  และบุคลากรจากสถาบัน องค์กรต่างๆ เยาวชนเด็กนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง ที่ศึกษาเล่าเรียนหรือสนใจงานศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านดนตรีไทย จำนวนประมาณ  800 คน เข้าร่วมในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล

            ชมรมดนตรีไทยในชมรมกีฬาและบันเทิงของ (กฟผ.) แม่เมาะ ได้จัดทำพิธีกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นการไหว้ครูดนตรีไทยที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ  การประกอบพิธีกรรม  มี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   รณชิต  แม้นมาลัย หัวหน้าฝ่ายดุริยางค์ไทยสาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้อ่านโองการไหว้ครู ประกอบพิธีจุดเทียนชัย และทำพิธีครอบครูให้แก่ศิษย์ผู้ที่ต้องการเรียนเพลงหน้าพาทย์ทั้ง 5 ระดับ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เรียน ผู้เข้ารับพิธีครอบครูจะทำให้สถานภาพของการเป็นนักดนตรีไทยของผู้เรียนถูกต้องสมบูรณ์ มีสิทธิ์ขอเข้าเรียนศึกษาเพลงหน้าพาทย์ในระดับต่างๆได้ และยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่คิดจะต่อท่ารำเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงต่อไป ทั้งนี้มีความเชื่อมาแต่โบราณว่า เพลงหน้าพาทย์บางเพลงจะต้องต่อท่ารำในพิธีไหว้ครูเท่านั้น   จึงจะเกิดความเป็นสิริมงคล แก่ทั้งผู้สอนและผู้เรียน.