หน้าหลัก » ข่าวต่างจังหวัด

อบรม อปม……นางอาภาภรณ์ นาควัชระ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

Author by 18/08/12No Comments »

อบรม อปม…...นางอาภาภรณ์ นาควัชระ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา จัดฝึกอบรม อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปม.) ณ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาบุคลากรพะเยา อ.เมืองพะเยา โดยมีอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านรุ่นเดิม ,รุ่นใหม่ และสื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวน 50 คน เพื่อเป็นสื่อนำนโยบายจากรัฐบาลและจังหวัดลงสู่ประชาชน และนำปัญหาในชุมชนสู่จังหวัดได้โดยตรง.