หน้าหลัก » ข่าวท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเส้นทาง การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เชียงใหม่-ปาย

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนา (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) เหนือ 1 ในใจ Beyond Journey4 เส้นทาง เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชน ที่มีความหลากหลาย ให้เกิดรายได้สะพัดสู่ชุมชน

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าภาคเหนือตอนบน 1(จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน) เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวหลายด้าน ทั้งด้านธรรมชาติ โบราณสถานทางประวัติศาสตร์ และด้านประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน

โดยการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชนโดยการนำอัตลักษณ์ของชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1และพัฒนาสร้างเครื่องมือ ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินิเวศน์และอนุรักษ์ กิจกรรมการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน

การเปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เกิดรายได้กับชุมชน เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New Normal) สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 มากยิ่งขึ้น

สำหรับเส้นทางที่ 3 : Be Creative เส้นทางการท่องเที่ยว North 1 การท่องเที่ยวเชิงวิถีและชาติพันธุ์ล้านนา ( เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ( 2 วัน 1 คืน )วันแรกเริ่มต้นจากสวนดอกแก้ว สวนสตรอเบอร์ รี่ปลอดสารปลอดสาร ซึ่งตั้งอยู่บนจุดที่สูงที่สุดของดอยสะเมิง นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจะจึงได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยสวนแห่งนี้เปิดให้เก็บสตรอว์เบอร์รี่ได้เอง หรือหากใครพักโฮมสเตย์ก็จะได้สัมผัสกับหมอกเย็นๆ ยามเช้า พร้อมชมวิวสวนสตรอว์เบอร์รี่สวยๆ อีกทั้งก่อนกลับยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพดี ทั้งแยมสตรอว์เบอร์รี่ น้ำสตรอว์เบอร์รี่ และไวน์สตรอว์เบอร์รี่ กลับไปเป็นของฝากได้จุใจอีกด้วยค่ะ โดยตอนนี้มีสาขาสองสวนดอยนกรีสอร์ทเป็นห้องพักบนดอยห้อมล้อมไปด้วยภูเขาและสวนสตอเบอรี่อินทรีย์

จากนั้นเข้าสู่ป่าสนวัดจันทร์ โครงการวัดจันทร์ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามที่มีป่าสนอายุมากกว่าร้อยปี พร้อมสักการะ”พระธาตุโฆ่ว์โพหลู่” ซึ่งเป็นภาษาปกาเกอะญอแปลว่า “ดอยเจดีย์น้อย” หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “พระธาตุจอมแจ้ง” เป็นเจดีย์สีขาวองค์เล็ก ตั้งอยู่บริเวณริมเนินเขา ซึ่งชาวบ้านเล่าว่า เดิมเป็นองค์เจดีย์สีทอง แต่ได้ผุกร่อนลอกหลุดไปตามกาลเวลา บริเวณพระธาตุจะมีกุฏิพระสงฆ์ มีศาลาเล็ก ๆ สำหรับปฏิบัติธรรม และอีกหนึ่งสถานที่ที่มาอำเภอกัลยาณิวัฒนา แล้วต้องเชคอิน คือ วิหารแว่นตาดำ หนึ่งเดียวในไทย อำเภอกัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ มีศูนย์รวมจิตใจอยู่ที่ “วัดจันทร์” วัดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ภายในวัดมีจุดเด่นตรงวิหารหลังเก่าที่มีช่องแสงสีดำขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายแว่นตา จนได้ชื่อว่า“วิหารแว่นตาดำ”หนึ่งเดียวในเมืองไทย นอกจากวิหารแว่นตาดำแล้ว วัดจันทร์ยังมีสิ่งน่าสนใจ ได้แก่ องค์พระธาตุเจดีย์ พระพุทธรูปองค์งามทั้งในวิหารหลังเก่าและวิหารหลังใหม่

                จากนั้นมุ่งหน้าสู่อำเภอปาย ต้องแวะถ่ายภาพะพานประวัติศาสตร์ปาย ถานที่ทางประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ลักษณะเด่นของสะพานปาย คือ จะมีความคล้ายคลึงกับสะพานแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี โดยสะพานปายแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นที่ บ้านท่าปาย ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ซึ่งเป็นด่านแรกของนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปท่องเที่ยวยังอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เช้าวันที่สองชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล อยู่ในอำเภอปาย เลยหมู่บ้านสันติชลไปประมาณ 3 กิโลเมตร บนจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล สามารถมองเห็นตัวเมืองปาย และสายหมอกที่รวมตัวกันเป็นก้อนไหลเหมือนดังสายน้ำท่ามกลางหุบเขาในอำเภอปาย ได้อย่างงดงาม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางขึ้นไปจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล ประมาณ 05.30 น. เพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ในยามเช้า และรอชมแสงแรกแย้มจากดวงอาทิตย์  

ขากลับแวะเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานบ้านสันติชล หรือ หมู่บ้านจีนยูนนาน อยู่จากตัวอำเภอปายประมาณ 4.5 กิโลเมตร  รอบๆ หมู่บ้านเป็นวิวภูเขาสวยงาม ประชากรของหมู่บ้านรุ่นบุกเบิกเป็นชาวเขาเชื้อสายจีนยูนนานที่อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ในเมืองไทย และปัจจุบันก็ได้พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวคล้ายกับหมู่บ้านรักไทย จ.แม่ฮ่องสอน โดยที่ผู้คนยังมีการแต่งกายคงความเป็นเอกลักษณ์แบบชาวเขา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมไว้ 

จากนั้นมุ่งหน้าสู่ไร่ชาลุงเดช ตั้งอยู่ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่จะได้พบกับไร่ชาที่สวยงาม โค้งวนไปตามไหล่เขา มีบ้านหลังไม้ ตั้งโดดเด่นริมไร่ชา ด้านหน้าเป็นวิวภูเขา บ้านหลังนี้จะเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของไร่ ก่อนกลับแวะชมไร่องุ่นและไร้ส้มที่ไร่อาร์มิลท์ตรา

คาดหวังว่ากิจกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์ จะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวในระดับสากล ไม่ว่าค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว ระยะเวลาในการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จึงจะทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวเข้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1เพิ่มมากขึ้น ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้.