หน้าหลัก » ข่าวท่องเที่ยว

น้ำพุร้อนเปิดตัวเที่ยวเชิงสุขภาพ Lanna Expo 2016

Author by 28/05/16No Comments »

  4              น้ำพุร้อนสันกำแพง เปิดตัวโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โครงการตามพระราชดำริ เพื่อยกระดับและพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ กลุ่มภาคเหนือตอนบน ในงาน Lanna Expo 2016 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 27 พ.ค.59 ที่กิจกรรมน้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โครงการตามพระราชดำริ  เภสัชกร พลแก้ว วัชระชัยสุรพล เภสัชกรชำนาญการผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุข เชียงใหม่ ได้เดินทางมาประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง โครงการตามพระราชดำริ โดยมีนางฤติมา กันใจมา ผู้จัดการฯพร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชนบ้านสหกรณ์  ชมรมผู้สูงอายุ และพนักงาน ให้การต้อนรับ

นางฤติมา กันใจมา เปิดเผยว่า เนื่องด้วยทางนายไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ ได้กำหนดให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูนให้ดำเนินการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน และเพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมได้อย่างบูรณาการ โดยได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ จ.เชียงใหม่ ขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 3 แห่งคือชีวาสปา นำพุร้อนสันกำแพง และบ้านวัดจันทร์ โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมเปิดตัวโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์งบของกลุ่มจังหวัดในงาน Lanna Expo 2016 วันที่ 30 มิ.ย. ถึง วันที่ 6 ก.ค. 2559 เวลา 10.00-22.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

โดยกิจกรรมของน้ำพุร้อน ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานเพื่อผลักดันแหล่งท่องเที่ยวของ อ.แม่ออนให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีความสะอาด สะดวก สวยงาม และมีความปลอดภัย จึงได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดตัวโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 พ.ค. 2559

ด้าน เภสัชกร พลแก้ว วัชระชัยสุรพล เภสัชกรชำนาญการผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงใหม่เปิดเผยว่า กิจกรรมของน้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน จัดอยู่ในกลุ่มงานพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ที่จะต้องมีการเปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้แก่ชุมชน เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อนำเสนอในงาน Lanna Expo 2016 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอนเป็นแม่งาน  มีกิจกรรมจากส่วนราชการต่างๆทั้ง คณะแพทยศาสตร์ คณะ พยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  คณะ เทคนิคการแพทย์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.เชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพ สมาพันธ์การแพทย์แผนไทย สมาคมล้านนาสปา ชมรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและภาคเอกชนเข้าร่วมงาน มีการออกบูท  แสดงสินค้าจำนวนมาก

เพื่อให้กิจการของน้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน โครงการพระราชดำริ เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว ว่ามีความพร้อมในการต้อนรับ บริการนักท่องเที่ยว มีความสะอาดได้มาตรฐาน มีความสวยงามตามธรรมชาติ จึงได้มีการเปิดตัวโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออนโครงการตาม พระราชดำริ.