หน้าหลัก » ข่าวท่องเที่ยว

ส่งเสริมการท่องเที่ยว 4 จังหวัดเหนือ

Author by 14/01/16No Comments »

1                สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่าย  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการพัฒนากิจกรรมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว  ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจ  และการท่องเที่ยวให้ขยายตัว  ต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น.  ที่โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการพัฒนากิจกรรมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว  พร้อมด้วย นายทอง  พันทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง และ ลำพูน  เข้าประชุม

โดย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า  รัฐบาลมีนโยบายเรื่องการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศและการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว  มุ่งเน้นที่จะสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง  โดยเฉพาะมาตรการด้านการท่องเที่ยว ในการชักชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย  สร้างสิ่งจูงใจและอำนวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว  ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น หรือจัดเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มธรรมชาติ, ประวัติศาสตร์, ศิลปวัฒนธรรม, ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ในการด้านการท่องเที่ยว ในการส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้า  และบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หัตถกรรมสร้างสรรค์  ศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยว  โดยเน้นการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่โดดเด่น  และมีคุณค่าภายในกลุ่มจังหวัดมาสร้างสรรค์เพื่อดึงดูดนักลงทุน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ร่วมกันของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน  ลำปาง และ   ลำพูน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ได้ร่วมกันพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา  ได้ชุมชน ท่องเที่ยว เชิงสุขภาพต้นแบบ 4 ชุมชน ได้แก่ บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่,  บ้านผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน, บ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง และ  บ้านทากู่ จังหวัดลำพูน

ในปีพ.ศ.2558 ได้มีการพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระหว่างชุมชนและสถานประกอบการภายใต้โครงการ Lanna Wellness (Toward Aging Society) โดยได้พัฒนาชุมชน 4 แห่ง และมีการเชื่อมโยงผู้ประกอบการสุขภาพ  ด้านสปา นวด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ศูนย์เรียนรู้ ภูมิปัญญาสุขภาพจนเกิดเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีการทดลองใช้บริการและการเปิดตัวในพื้นที่ และในงาน Lanna Expo 2015 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในด้านรูปแบบการท่องเที่ยว และประโยชน์ที่ได้รับด้านแนวคิดการดูแลสุขภาพองค์รวม

สำหรับ ในปี พ.ศ.2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัด จึงร่วมกันจัดทำโครงการเพื่อพัฒนากิจกรรมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ลำปาง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดฤดูกาล ในการพัฒนาสร้างสรรค์ กิจกรรมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว ในปี 2559

ดังนั้นจึงได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการพัฒนากิจกรรมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวขึ้น     เพื่อชี้แจงกิจกรรม การเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน  การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนากิจกรรมสุขภาพ การประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายของแต่ละจังหวัด ให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมได้อย่างบูรณาสอดคล้องกันทั้ง 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับกิจกรรมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว  ผู้ประกอบการ ชุมชนที่สนใจเข้าร่วมการพัฒนากิจกรรมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวของ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวนทั้งสิ้น 100 คน รูปแบบการประชุม   เชิงปฏิบัติการประกอบด้วยการบรรยาย  อภิปราย ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การประชุมกลุ่มย่อยแต่ละจังหวัดเพื่อได้รูปแบบทิศทางในการพัฒนาและการนำเสนอผลการประชุมกลุ่ม  เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาต่อไป.