หน้าหลัก » ข่าวท่องเที่ยว

เปิดบริการข้อมูลท่องเที่ยว มช.สนับสนุนนครชม.

Author by 31/03/16No Comments »

thainews180  ที่บริเวณด้านหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต) นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รับมอบ Smart Board จุดบริการข้อมูลท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการให้ข้อมูลการท่องเที่ยว ตลอดจนแนะนำเส้นทางนำร่อง ระบบขนส่งสาธารณะสู่สถานที่ท่องเที่ยวหลักของแต่ละจังหวัด โดยมี ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ อาจารย์ประจำสาขาวิชา การจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ส่งมอบ

ทั้งนี้จะดำเนินการส่งมอบทั้งหมด 2 จุด คือ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 2 และบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หน้าพุทธสถานเชียงใหม่

การติดตั้ง Smart Board จุดบริการข้อมูลท่องเที่ยว เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ให้สามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น จากข้อมูลที่ปรากฏใน Smart Board โดยข้อมูลจะแสดงเป็น 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ง่ายต่อการสืบค้น มีวิธีสืบค้นเช่นเดียวกับการใช้มือถือแบบ Smart Phone

โดยดำเนินการภายใต้กิจกรรมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรองรับธุรกิจ MICE และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะ รองรับกิจกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ประชาสัมพันธ์ระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบของสื่อที่เหมาะสม ตลอดจนแนะนำเส้นทางนำรองระบบขนส่งสาธารณะสู่สถานที่ท่องเที่ยวหลักของแต่ละจังหวัด.