หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

กฟภ.ชม.2 จัดโครงการ “การไฟฟ้าโปร่งใส บริการดีมีคุณธรรม”

Author by 29/03/16No Comments »

    1 copy            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่ 2 จัดโครงการการไฟฟ้าโปร่งใส บริการดี มีคุณธรรม เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2559  เวลา 09.30 น.

ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่ 2 ศูนย์บ้านพักข้าราชการ จ.เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จงเชียงใหม่ นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผอ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1(ภาคเหนือ) จ. เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธีการไฟฟ้าโปร่งใส บริการดี มีคุณธรรม โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้จัดทำโครงการ การไฟฟ้าโปร่งใส บริการดี ม ีคุณธรรม เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในด้านการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างระบบคุณธรรมและนำบริการที่ดีสู่ประชาชน โดยกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติให้ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง ในเขตพื้นที่ให้บริการ 74 จังหวัด ทั่วประเทศดำเนินการ และประกาศเป็นการไฟฟ้าโปร่งใส บริการดี มีคุณธรรม เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนภายในเดือนมิ.ย. 2559 มีขั้นตอนดังนี้

ชักชวนจูงใจทำความเข้าใจกับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างให้เห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วม ประกาศเจตนารมณ์การเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้วยความโปร่งใส สร้างระบบตัดตอนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่น เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อรับเสียงสะท้อนจากผู้รับบริการ และสร้างกระบวนการตรวจสอบเชิงรุกและสร้างองค์กรอิสระ

นายธีรพงษ์  กล่าวว่าปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่ 2 ได้ดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนแล้ว จึงได้รับประกาศให้เป็นการไฟฟ้าโปร่งใส บริการดี มีคุณธรรม อีกแห่งหนึ่งของประเทศ โดยคณะผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่ 2 ทุกคนได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก PEA ไม่โกง ในพิธีเปิดศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของPEA เชียงใหม่ 2 ให้ประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้อย่างสะดวก มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการในเวลาเปิดทำการทุกวัน

นอกจากนี้ยังได้นำชมร้านความปลอดภัย มีการสาธิตขั้นตอนการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานกับระบบไฟฟ้าให้กับพนักงาน ช่างและลูกจ้างช่าง เพื่อเป็นมาตรการป้องกันอันตรายตามนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วย.