หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

กระทรวงเกษตรฯ เขต 17 มอบปัจจัยการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพ่อ

Author by 12/01/17No Comments »

2       ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 มอบปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก พันธุ์ไม้ผล ท่อนพันธุ์หม่อน พันธุ์ปลา พันธุ์สัตว์ปีก อาหารสัตว์ วิตามิน ยาปฏิชีวนะ สารเร่งจุรินทรีและน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่เกษตรกร อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สนับสนุนให้เกษตรกรนำแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร ในพื้นที่ของตนเอง ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรพื้นที่ของอำเภอบางกระทุ่ม จำนวน 70 ราย ตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ

นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จึงได้ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเน้นการเข้าถึงเกษตรกร เข้าถึงพื้นที่ เน้นเกษตรกรรายย่อยให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ มีรายได้เพียงพอและมีอาหารไว้บริโภคเพียงพอตลอดปี โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรนำแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร ในพื้นที่ของตนเอง ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

สำหรับ จังหวัดพิษณุโลก มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 841 ราย โดยปัจจัยการผลิตที่นำมามอบให้เกษตรกรในครั้งนี้ ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผัก พันธุ์ไม้ผล ท่อนพันธุ์หม่อน พันธุ์ปลา พันธุ์สัตว์ปีก อาหารสัตว์ วิตามิน ยาปฏิชีวนะ   สารเร่งจุรินทรีและน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น

จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดแสดงแปลงสาธิตทางด้านการเกษตร นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560

จังหวัดพะเยา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้นจำนวน 817 ราย ได้น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง อย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกรตามภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ โดยมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเองครอบครัวและชุมชน โดยกำหนดส่งมอบปัจจัยการผลิตพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2560

จังหวัดพะเยา โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดพิธีส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาเกษตรอำเภอเมืองพะเยาอำเภอแม่ใจ เวลา 13.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ เกษตรอำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น ณ ที่ว่าการอำเภอจุนเกษตรอำเภอจุนอำเภอเชียงคำอำเภอภูซาง เวลา 13.30 น ณ ที่ว่าการอำเภอโปร่งเกษตรอำเภอปงอำเภอเชียงม่วน

โดยในวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. มีพิธีเปิดพิธีส่งมอบปัจจัยการผลิตโดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีซึ่งจะมีเกษตรกรจำนวน 221 รายร่วมในวิธีด้วย