หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ประท้วงงบตำบลละ 5 ล้าน

Author by 26/09/15No Comments »

  2      กำนันผู้ใหญ่บ้านเชียงราย รวมตัวชุมนุม ศาลากลางจังหวัด ข้องใจเรื่องงบประมาณตำบลละ 5 ล้านบาท หลังฝ่ายปกครองแจ้งให้ทราบ จะเจียดเงินมาใช้ในตำบลแค่ 1 ล้านบาท ส่วนอีก 4 ล้าน นำไปสร้างลานตากผลผลิตการเกษตร แสดงความไม่เห็นด้วย เพราะไม่ใช่ความต้องการ ภาพรวมของคนทั้งตำบล รอง ผวจ.ต้องลงมาชี้แจง และทำความเข้าใจ สุดท้ายยอมสลายตัว เปลี่ยนไปยื่นหนังสือต่อ กกล.รส.จทบ.เชียงราย แทน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 58 ที่ศาลากลาง จ.เชียงราย ได้มีกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จาก 27 หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตพื้นที่ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นำโดย นายอินเป๊ก อบอุ่น กำนัน ต.ท่าก๊อ กับพวกรวมประมาณ 150 คน พากันเดินทางไปชุมนุม เพื่อยื่นหนังสือต่อ ผวจ.เชียงราย  ขอทราบเหตุผล และขอให้ทางภาครัฐแก้ไขปัญหาการจัดสรรงบประมาณตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล หรือโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท

โดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้ทำหนังสือแจ้งว่า จากกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อ วันที่ 1 ก.ย. และ 8 ก.ย.58 ที่ผ่านมาเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการนี้   โดยมีเนื้อหาจะจัดสรรงบประมาณ ให้ทุกตำบลๆ ละ 5 ล้านบาท แต่ปรากฏว่าทางฝ่ายปกครอง อ.แม่สรวย ได้แจ้งให้ทราบว่าจะนำงบประมาณ จำนวน 4 ล้านบาท เพื่อนำไปสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร ภายในสำนักงานสหกรณ์การเกษตร แม่สรวย จำกัด ทำให้เหลืองบประมาณเพื่อนำไปใช้ใน ต.ท่าก๊อ เพียง 1 ล้านบาท จึงทำให้ประสบความเดือดร้อน เพราะเป็นโครงการที่ไม่ผ่านการทำประชาคม และไม่ เคยได้รับแจ้งมาก่อน

นายอินเป๊ก กล่าวว่า ต.ท่าก๊อ มีจำนวน 27 หมู่บ้าน ประชากรกว่า 6,129 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ลำไย ข้าวโพด ข้าว  และตามพื้นที่สูงมีการปลูกชา กาแฟ แต่ปรากฏจะมีการใช้งบประมาณ เพื่อนำไปสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ปลูกพืช ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ลานตาก และแม้แต่กลุ่ม ที่จะใช้ก็อยู่บนพื้นที่สูง หากต้องเดินทางไปยังลานตาก ต้องขนกันไกลกว่า 20-30 กิโลเมตร ไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวม ขณะเดียวกันผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จำกัด มีอยู่เพียง 630 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.28 ของคนทั้งตำบล ดังนั้นการนำงบประมาณกว่า 4 ล้านบาทไปให้กับสถานที่เดียว จึงไม่ใช่โครงการตามความต้องการของประชาชนในภาพรวมของตำบล

” ใน ต.ท่าก๊อ มีโรงตากผลผลิตทางการเกษตร กว่า 5 แห่ง แต่แห่งอื่นไม่อยู่ในพื้นที่ ที่จะได้รับงบประมาณนี้ แต่ไปได้ที่สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จำกัด แค่ 1 จุด ทั้งๆ ที่เป็นแค่สาขาหนึ่ง ของตำบลเท่านั้น จึงขอให้มีการพิจารณาแก้ไขในเรื่องนี้ด้วย” นายอินเป๊ก กล่าว

ต่อมา นายประจญ ปรัชญ์สกุล รอง ผวจ.เชียงราย พร้อมทั้ง นายนักปราชญ์ ไชยานนท์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา จ.เชียงราย ได้เข้ารับเรื่องจากผู้ชุมนุม พร้อมชี้แจงว่า โครงการนี้ เกิดจากรัฐบาล ได้มีนโยบายให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.พ.-มี.ค.58  โดยงบประมาณตำบลละ 5 ล้านบาท มาจากหลายส่วนคืองบประมาณสำหรับกองทุนหมู่บ้าน งบประมาณตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และแก้ไข ความยากจน จำนวน 6,500 ล้านบาท และงบประมาณตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จำนวน 37,000 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณกลางของรัฐบาล หากตำบลใดใช้งบประมาณ จากงบประมาณก้อนใดไปแล้ว ให้หักไปตามสัดส่วน เพื่อให้จำนวน 5 ล้านบาทต่อไป

ทางด้าน นายนักปราชญ์ กล่าวว่า สำหรับกรณี จ.เชียงราย มีการนำเสนอโครงการต่างๆ เพื่อขอรับงบประมาณจำนวน 204 โครงการ ปัจจุบันได้รับการพิจารณามาแล้ว จำนวน 91.9 ล้านบาท กรณีโครงการลานตากผลผลิตทางการเกษตรที่ ต.ท่าก๊อ อยู่ในงบประมาณ ที่ได้รับตั้งแต่ก้อนแรก 91.9 ล้านบาทแล้ว  แต่เนื่องจากการพิจารณาต้องผ่านการอนุมัติ จากคณะกรรมการระดับอำเภอ และ จังหวัดยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณลงไปให้ ดังนั้นสามารถยื่นผ่านคณะกรรมการเพื่อให้แก้การใช้งบประมาณได้  จึงให้ทางตำบลได้นำเสนอไปยังคณะกรรมการ เพื่อขอให้แก้ไข้ให้เป็นไปตามความ ต้องการตำบลต่อไปได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อย่างไรก็ตามทางกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไปยื่นเรื่องยังคงมีความกังวลว่า จะไม่ไดรับความยินยอม จากสหกรณ์ที่อยู่ในโครงการ ที่จะได้รับการจัดสรรงบ ประมาณ รวมทั้งสงสัยในประเด็นการอนุมัติโครงการว่า ไม่มีการทำประชาคมเหมือนกรณีงบประมาณ 1 ล้านบาทแรก ทางจังหวัดได้ประสานงานไปผู้บริหารสหกรณ์การเกษตรแม่สรวย  จำกัด พร้อมแจ้งต่อผู้ชุมนุมในเบื้องต้นว่า ทางสหกรณ์พร้อมจะถอนตัวหากเป็นความต้องการของประชาชน จึงทำให้หลายฝ่ายเบาใจ ส่วนกรณีการทำประชาคม ทางจังหวัดชี้แจงว่า บางมาตรการใช้การพิจารณา เพื่อ ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมจึงไม่จำเป็นต้องทำประชาคม และงบประมาณนี้เป็นเพียงช่วงแรกเท่านั้นเพราะเป็นเพียงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วง 3 เดือน และทางจังหวัดยังมีโครงการที่จะได้รับงบประมาณตามโครงการทั้งหมดอีก 621 ล้านบาทด้วย ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมพอใจและไปยื่นหนังสือชุดเดียวกันอีกฉบับที่กองกำลัง รักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกเชียงราย (กกล.รส.จทบ.ชร.) ก่อนกลับไปนำเสนอโครงการต่ออำเภอต่อไป.