หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ก.ธ.จ. ยกคณะตรวจทุจริต จ.เชียงใหม่ ใน 3 อำเภอ

Author by 17/05/15No Comments »

   3     หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนัก นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ลงพื้นที่เชียงใหม่ ตรวจกรณีร้องเรียนโครงการก่อสร้างตามแผนพัฒนา .เชียงใหม่ 2558 ใน 3 อำเภอเผยมีอีกหลายงานที่ร้องเรียนความไม่โปร่งใส รอคิวตรวจสอบยาวเหยียด

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2558 นายจิรชัย มูลทองโร่ย หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.เชียงใหม่(ก.ธ.จ.เชียงใหม่) นำโดยนายถวิล บัวจีน รองประธานคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจกรณีร้องเรียนโครงการต่างๆ ในพื้นที่ จ.เชียง ใหม่ ในโครงการก่อสร้างตามแผนพัฒนา จ.เชียงใหม่ 2558 พื้นที่ อ.เมือง สันทราย และสะเมิง จ.เชียงใหม่ โดย อ.เมือง และ อ.สันทราย มี 2 โครงการ  คือ  การก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนโพธาราม(ฝั่งขวา) ต.ช้างเผือก งบ ประมาณ  5 ล้านบาท ตลอดทั้งเส้นทางขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร ลึก 80 เซนติเมตร  อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง กำหนดสิ้นสุดสัญญา 120 วัน ในเดือนก.ค. 2558  และผู้รับจ้างได้ก่อสร้างตามแบบที่กำหนดไว้ทุกประการ ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 30 คาดว่าจะเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

โครงการปรับปรุงผิว    ถนนจราจร โอเวอร์เรย์ ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต 3 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 8 และหมู่ที่ 12 ในต.ป่าไผ่และ ต.เมืองเล็น อ.สันทราย งบประมาณ  4.889 ล้านบาท โดยโครงการปรับปรุงผิวถนนจราจร โอเวอร์เรย์ ด้วย แอสฟัลติกคอนกรีต เป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตมีขนาดกว้าง 4- 5 เมตร ความยาว 2,376 เมตร พื้นที่ผิวจราจร 11,880 ตารางเมตร เชื่อมระหว่าง ต.ป่าไผ่และต.เมืองเล็น ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับการจ้างงานตามระเบียบราชการ คณะผู้ตรวจสอบได้มีการนำตัวอย่างผิวถนนในหลายจุดตลอดทาง นำส่งแขวงการทางเชียงใหม่ 2 เพื่อตรวจสอบสภาพตามเงื่อนไขการจ้างต่อไป

ทั้งนี้เบื้องต้นนายจิรชัย กล่าวว่าทั้ง 2 โครงการยังไม่พบความผิดปกติ เพราะงานยังไม่แล้วเสร็จทั้งหมด ขณะที่การลงพื้นที่วันก่อนหน้าเพื่อตรวจกรณีการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แขะ บ้านงิ้วเฒ่า ต.แม่สาบ อ.สะเมิง เพื่อรับฟังปัญหาและหาทางแก้ไข ด้วย อ.สะเมิงได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่แขะ ต.แม่สาบ จากศูนย์ดำรงธรรม จ.เชียงใหม่เมื่อปลายเดือน ธ.ค. 2557  และได้เชิญผู้ร้องเรียนมาให้ข้อมูลเบื้องต้นเมื่อเดือน ม.ค.2558  ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำแม่แค่เดิม เป็นโครงการที่มีการถวายฎีกาเรื่องความเดือดร้อน และปัญหาความแห้งแล้ง ซึ่งทางกรมชลประทานมีงบประ มาณเฉพาะในการสร้างอ่างเก็บน้ำแต่ที่ดินมีผู้ครอบครองชาวบ้านจึงได้สมทบเงินเพื่อซื้อที่ดินในส่วนนี้ จึงได้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แขะขึ้นมา หลังจากสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แค่เป็นระยะเวลานานเกือบ 10 ปี แต่ไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการใช้น้ำชลประทาน ทำให้ไม่สามารถที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำได้

หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาล จ.เชียงใหม่ ได้มาร่วมรับฟังแก้ไขปัญหา สร้างความเข้าใจกันระหว่างการใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำ ที่ ต.แม่สาบ บ้านงิ้วเฒ่า กับบ้านงาแมง ตรงนี้เป็นโครงการพระดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่พระองค์ได้ประทานอ่างเก็บน้ำให้ตั้งแต่ปี 2547 ที่มีปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ตอนนี้เป็นที่ยุติแล้วว่าอำเภอพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องได้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำโดยมีน้ำตอนบนน้ำตอนล่าง ฝ่ายละ 15 คน รวมทั้งหมด 30 คน จะมีการบริหารจัดการน้ำทั้งตอนบนและตอนล่างปัญหาที่เรื้อรังมาเกือบ 10 ปี และหวังว่า หมู่บ้านเดียวกันตำบลเดียวกันพี่น้องกันมีความสามัคคี ฉะนั้นในนามธรรมาภิบาลจังหวัดเห็นความสุขของชาวบ้านที่ได้ใช้น้ำร่วมกันนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการเกษตรซึ่งเป็นรายได้หลัก และขอฝากชาวบ้านนำปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาพูดคุยกันโดยจะมีนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ประสานงาน ให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการจากทุกฝ่าย

ทั้งนี้คณะกรรมการธรรมาภิบาลเกิดขึ้นตามระเบียบราชการบริหารแผ่นดิน มาตรา 55/1 ซึ่งกล่าวไว้ว่า ในทุกจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานครให้มีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อทำหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติ ภารกิจของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ก.ธ.จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย   ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี มีเขตอำนาจในจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนภาคสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งเป็นคนเชียงใหม่ หน้าที่คือสอดส่องดูแลการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ในกรณีที่ ก.ธ.จ. ตรวจพบการปล่อยปละละเลย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกรณีมีการทุจริต ให้เป็นหน้าที่ของ ก.ธ.จ.แจ้งต่อ ผวจ. หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป สำหรับเชียงใหม่พบว่ามีการร้องเรียนหลายกรณีหลายเรื่องมากที่อยู่ระหว่างเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบ.