หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

คสช. ออกประกาศคง VAT ถึง ก.ย. 58

Author by 18/07/14No Comments »

Vat1       คสช.ออกประกาศฉบับที่ 92/2557 ให้คง VAT ไว้ 7% ถึงกันยายนปี 58 ก่อนให้ขยับ VAT เป็น 10% ตั้งแต่ตุลาคม 2558 เพื่อเป็นการผลักดันและกระตุ้นกลไกทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนมีกำลังในการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค สรรพากรระบุปรับ VAT ขึ้น 1 % เก็บตังได้เพิ่มปีละ 6-7 หมื่นล้าน

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.57 เวลา 20.35 น.คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ออกประกาศฉบับที่ 92/2557 เรื่องการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาเห็นเป็นการสมควรลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นการผลักดันและกระตุ้นกลไกทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนมีกำลังในการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคอันจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง จึงให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังต่อไปนี้ 1.ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฏากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่ 549 พ.ศ.2555 2.ให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร และให้คงอัตราการเก็บดังนี้

(1)ร้อยละ 6.3 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณีซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 (2) ร้อยละ 9 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 3.ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้มีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา80 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 30 พ.ศ.2534 4.ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้ 5.ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้เปิดเผยถึงกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกประกาศให้มีการปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) นั้น เป็นการเห็นชอบให้มีการขยายเวลาการจัดเก็บภาษีดังกล่าวที่อัตรา 7% ออกไปอีก 1 ปี คือในปีงบประมาณ 58 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57-30 ก.ย. 58 ทั้งนี้ ในส่วนที่ประกาศให้มีการลดภาษี VAT เหลือ 6.3% นั้น ยังไม่รวมการเรียกเก็บภาษี VAT แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในอัตรา 1 ใน 9 ของอัตราภาษีที่จัดเก็บอยู่ หรืออัตรา 0.7% ดังนั้นหากรวมในส่วนของ อปท. แล้ว อัตราภาษี VAT จะยังคงอยู่ที่ระดับ 7% เช่นเดิม สำหรับการจัดเก็บภาษี VAT ในปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่ 1ต.ค. 2558-30 ก.ย. 2559 นั้น หากพิจารณาตามประกาศแล้ว จะพบว่า อัตราการจัดเก็บภาษี VAT จะอยู่ที่ 10% ซึ่งเป็นอัตราการจัดเก็บปกติตามกฎหมายของกรมสรรพากร ปีงบ 2559 ตามประกาศของ คสช. ที่ให้เก็บภาษี VAT ที่ 9% นั้น ก็ยังไม่ได้มีการคำนวณการเรียกเก็บภาษีแทน อปท. ที่อัตรา 1 ใน 9 ของอัตราที่จัดเก็บเช่นกัน โดยในปีงบ 59 กรมอาจต้องดูแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศอีกครั้ง ถ้าการจัดเก็บที่อัตราปกติเป็นภาระประชาชน ก็อาจประกาศอัตราการจัดเก็บใหม่ที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ เช่น อัตรา 8%” นายประสงค์ กล่าวอีกว่า ตามหลักการ การปรับขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 1% นั้นจะทำให้กรมสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 6-7 หมื่นล้านบาท.