หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

งานแม่โจ้ ตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” 9-25 กุมภาพันธ์ 2560

Author by 30/01/17No Comments »

       1         งานตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2560 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานสำคัญที่ทุกคนต้องไป เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธาน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทยกษัตริย์เกษตรที่ทรงงานเพื่อคนไทยตลอดระยะเวลา 70 ปี

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดแถลงข่าวการจัดงานตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” อย่างเป็นทางการ พร้อมนำกิจกรรมชุดใหญ่ออกแสดง ที่ข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทร มหาภูมิพลอดุลยเดช     พระองค์ทรงมีพระ มหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างยิ่ง  พระองค์จัดตั้งโครงการหลวงทั้งหมด 39 แห่ง กระจายอยู่ตามดอยต่างๆในภาคเหนือตอนบน โดยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ถึง 27 แห่ง พระองค์ได้เสด็จฯติดตามการดำเนินงานไม่เคยขาด เพื่อให้ประชาชนของพระองค์ได้อยู่ดีกินดี มีชีวิตที่ดีขึ้น

ในส่วนของ จังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน มุ่งส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง และได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นแกนนำในการดำเนินงานสร้างอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ งานตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” ที่จะมีขึ้นในครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนร่วมเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร”  ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  องค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักโดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากของพระองค์ เป็นที่ประ จักษ์แก่ปวงพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในด้านทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ำ ป่า สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เพื่อประโยชน์ของภาคการเกษตรไทยเป็นอาชีพ หลักของพสกนิกรชาวไทยมาตั้งแต่ในอดีต

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ  ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2477 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณสนองงานด้านต่างๆ นับตั้งแต่ครั้งแรกที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จแม่โจ้ และได้สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง และโครงการในพระองค์อีกหลายโครงการ โดยเฉพาะด้านการเกษตร สืบเนื่องเรื่อยมา รวมถึงการน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาใช้ในการเรียนการสอน มีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  เพื่อเผยแพร่ให้สังคมเรียนรู้พระราชปรัชญา แนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน  อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดหลักสูตรที่น้อมนำองค์ความรู้ศาสตร์ของพระราชาอย่างเป็นรูปธรรม

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน  มะโนชัย  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์  2560 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงงานมาตลอด 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ ได้รับการสนับสนุนจาก จังหวัดเชียงใหม่ และ หน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธาน น้อมนำศาสตร์ของพระราชา มาปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรไทยอย่างยั่งยืน โดยมีการการจัดกิจกรรมเป็น 5 ส่วน คือ 1.) การร่วมกันน้อมถวายการสักการะเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธาน “กษัตริย์เกษตร” 2.) นิทรรศการ ซึ่งมีทั้งส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4 กลุ่มนิทรรศการ และนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอกอีก 6 กลุ่มนิทรรศการ 3.) ส่วนแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่เปิดให้ทุกท่านเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตลอดงาน 4.) การเสวนาและฝึกอบรม และ 5.) ตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัย ในชื่อ “กาดแม่โจ้ 2477″ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความหลากหลาย  มีคุณภาพและปลอดภัย มีการกำหนดราคาที่เป็นธรรม เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและชาวนา

การจัดแถลงข่าวในครั้งนี้ ได้มีผู้แทนเกษตรกร “ครูประทุม  สุริยา” ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ จนประสบความสำเร็จ โดยมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ช่วยดูแลและสนับสนุน ปัจจุบันเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่สวนครูประทุม และอีกคนคือ นายเดชณรงค์ชัย พรมลี ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 54 ซึ่งมีพื้นฐานของการเป็นคนเรียนเกษตร ประกอบกับได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่วิถีชีวิตพอเพียง จนประสบความสำเร็จ สามารถจัดตั้งเป็นบริษัทถึง 2 บริษัท ที่เปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรแก่ผู้ที่สนใจ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์

นอกจากนั้น ภายในบริเวณงานแถลงข่าวได้ยกนิทรรศการ “กษัตริย์เกษตร” มาจัดแสดงอย่างสวยงาม พร้อมทั้ง จัดแสดงจำลอง “กาดแม่โจ้ 2477″ ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย มาจัดแสดงให้คณะสื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ ได้ชม  ชิม รวมถึงกิจกรรมพิเศษเช่น การแสดงจากศิลปินรับเชิญ ครูแอ๊ด นายภานุทัต อภิชนา ธง และ นางสุนทรี เวชานนท์ ในชุด “แม่โจ้แสงแห่งศรัทธา” การแสดงชุด “กษัตริย์เกษตร 70 ปี พัฒนาแผ่นดินไทย เป็นแผ่นดินทอง”  วีดีทัศน์ ตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” การแสดงประกอบเพลงยามเย็น เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 2 และผู้ร่วมพิธีแถลงข่าวทุกคนได้ร่วมกันขับร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ อันมุ่งมั่น สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรไทยอย่างยั่งยืนต่อไป.