หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

จังหวัดทั่วภาคเหนือ ย้ำระฆังอนุโมทนาสมเด็จพระสังฆราช

Author by 14/02/17No Comments »

        1        จังหวัดภาคเหนือ จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง เพื่อร่วมแสดงอนุโมทนาสาธุการ เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ลำดับองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมการทอดสดผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2560 เวลา 18.00 น. ที่พระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พร้อมคณะสงฆ์ทั่วโลก ด้วยการเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง 3 ลา พร้อมลั่นต่ออีก 20 ครั้ง เท่าลำดับสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 ในช่วงเวลาที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงถวายน้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวัฎ พระสุพรรณบัฎ พัดยศ เครื่องสมณศักดิ์ และพระตราประจำตำแหน่ง แด่ สมเด็จพระสังฆราช ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตามโบราณราชประเพณี ตลอดจนเป็นการถวายพระเกียรติในตำแหน่งที่มีความสำคัญและเชิดชูพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ประกอบการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ลำดับที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ท่ามกลางมหาสันนิบาต ประกอบด้วย พระบรมวงศานุวงศ์ องค์มนตรี คณะรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และพระมหาเถรานุเถระแห่งสังฆมณฑล ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 18.00 น. ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ให้วัดทั้งหลาย กระทำพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำฆ้อง เพื่อแสดงอนุโมทนาสาธุการ พร้อมกันทั่วประเทศในวันและเวลาดังกล่าว

ประวัติสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14-15 (ธรรมยุต) และแม่กองงานพระธรรมทูต เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระสาสนโสภณ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   รัชกาลที่ 9 มีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า ” สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ พิพัฒนพงศ์วิสุต พุทธปาพจนานุศาสน์ วาสนวรางกูร วิบูลศีลสมาจารวัตรสุนทร ตรีปิฎกธรรมวราลงกรณวิภูษิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี อรัณยวาสี ”

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ หรือ สมเด็จขาว กรรมการมหาเถรสมาคมและแม่กองงานพระธรรมทูต สิริอายุ 89 พรรษา 68 มีพระนามเดิมว่า “อัมพร ประสัตถพงศ์” เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2470 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 12 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ จุลศักราช 1289 ณ ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โยมบิดา-มารดาชื่อ นายนับ และนางตาล ประสัตถพงศ์ ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขาย

โดยพระนามสมเด็จพระสังฆราชที่จารึกในพระสุพรรณบัฏคือ “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สุขุมธรรมวิธานธำรง สกลมหาสงฆปริณายก ตรีปิฎกธราจารยอัมพราภิธานสังฆวิสุต ปาพจนุตตมสาสนโสภณ กิตตินิรมลคุรุฐานียบัณฑิต วชิราลงกรณนริศรปสันนาภิสิตประกาศ วิสารทนาถธรรมภูตาภิวุฒ ทศมินทรสมมุติปฐมคณาธิเบศร ปวิธเนตโยภาสวาสนวงศวิวัฒ พุทธบริษัทคารวสถาน วิบูลสีลสมาจารวัตรวิปัสนสุนทร ชินวรมหามุนีวงศานุศิษฎ บวรธรรมบพิตร สมเด็จพระสังฆราช” เสด็จสถิต ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร   (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก)

จังหวัดลำพูน

             คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆังเนื่องในพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อค่ำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ที่วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน จังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆังเนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมี พระครูวิสิต ปัญญากร รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีคณะสงฆ์ อำเภอเมืองลำพูน ข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีจำนวน 300 คน ผู้ร่วมพิธีได้ร่วมชมการทอดสดผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงถวายน้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏแด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และถวายพระสุพรรณบัฏ พระตราตําแหน่ง พัดยศ และเครื่องสมณศักดิ์

ในส่วนของจังหวัดลำพูน นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ย่ำระฆังและ พระสงฆ์ในพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ซึ่ง วัดในแต่ละอำเภอของจังหวัดลำพูน ได้ร่วมประกอบพิธี เจริญชัยมงคลคาถา    และย่ำระฆังเนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ด้วย

จังหวัดแพร่

          เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ที่จังหวัดแพร่ รายงานว่า ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  โดยกำหนดให้จัดยังวัดเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอนั้น

ในส่วนของจังหวัดแพร่ ที่พุทธสถานวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ประธานฝ่ายสงฆ์ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการ พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ได้ประกอบพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ย่ำระฆังและเจริญชัยมงคลคาถา เพื่อแสดงอนุโมทนาสาธุการ ในช่วงเวลาที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายนำพระมหาสังข์ทักษิณาวรรตพระสุพรรณบัฏ พัดยศ เครื่องสมณศักดิ์ และทรงตราประจำตำแหน่งแด่สมเด็จพระสังฆราช

จังหวัดพะเยา

          คณะสงฆ์  ข้าราชการ และประชาชน ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำระฆังเนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับองค์ที่ 20

เมื่อค่ำวันที่ 12 ก.พ. 2560 ที่พระวิหารวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมกัน ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำระฆังเนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีข้าราชการ ทหารตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาร่วมในพิธี

สำหรับการประกอบพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชลำดับองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่มีการประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำระฆังเนื่องใน พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนั่น ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

          จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนา   สมเด็จพระสังฆราช ลำดับองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่วัดจองคำพระอารามหลวง ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

เมื่อค่ำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ลำดับองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่วัดจองคำพระอารามหลวง ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมี พระครูอนุชิตสุตาทร เจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดย พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง เพื่อแสดงอนุโมทนาสาธุ ในช่วงเวลาที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายน้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวรรต พระสุพรรณบัฎพัศยศ เครื่องสมณศักดิ์ และพระตราประจำตำแหน่งแด่สมเด็จพระสังฆราช

จังหวัดน่าน

          วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง กระทำพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำฆ้อง แสดงอนุโมทนาสาธุการ ในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร และวัดทั่วประเทศ

เมื่อค่ำวันที่12 ก.พ.60 เวลา 18.30 น. ที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้จัดพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มี พระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พล.ต.วิทยา วรรคาวิสันต์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 และหัวหน้าส่วนราชการ ทหารตำรวจ เข้าร่วมพิธีกว่า 200 คน คณะสงฆ์ พระภิกษุ-สามเณร ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำฆ้อง 20 ครั้ง เพื่ออนุโมทนา พร้อมพิธีที่จัดขึ้นที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร ในทุกขั้นตอน โดยวัดทุกวัดในทั่วราชอาณาจักร ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาพร้อมกัน

จังหวัดพิษณุโลก

             พิษณุโลกผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธี สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชลำดับที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อค่ำวันที่ 12 ก.พ. 2560 ที่พระวิหารพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อฺมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มี พระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำสวดบทเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติในตำแหน่งที่มีความสำคัญและเชิดชูพระพุทธศาสนาสืบไป โดยมี นายมนต์ชัยวิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายมนัส อ่อนอ้าย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมในพิธีด้วย

เชียงแสนจังหวัดเชียงราย

  2        พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา นายพินิจ แก้วจิตรคงทอง นายอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีแต่งตั้งองค์สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ที่วัดพระธาตุผาเงาอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย โดยมีข้าราชการประชาชนทั่วไปเข้าร่วมจำนวนมาก.