หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ชม.คุณธรรม-คนเมืองพัฒนาศึกเจดีย์ขาวสมัครจันทร์นี้เฮียน้อยส่งหน้าใหม่เพียบคนเมืองพัฒนาโควต้าล้น

Author by 21/06/12No Comments »

ศึกเลือกตั้ง “เจดีย์ขาว” เดือดแน่ “เชียงใหม่คุณธรรม” ส่งผู้สมัครเต็มอัตราศึกทั้ง 4 แขวง ชน“คนเมืองพัฒนา”เปิดรับสมัครวันจันทร์ที่จะถึงนี้ ด้าน “เฮียน้อย” ยันนโยบายหาเสียงให้ผู้สมัครสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร โดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่นติดกล้องCCTV ท่อระบายน้ำฝั่งตะวันออก

สืบเนื่องจากกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งลง ทางกกต.จังหวัดจึงได้แต่งตั้งให้นายยงยุทธ อุ่ยประภัสสร ปลัดเทศบาลเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งโดยได้กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครใน วันที่ 12 เดือนมีนาคม ถึงวันที่ 16 มี.นาคม 55 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. และกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 8 เม.ย.55 สถานที่การรับสมัครที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 เทศบาลนครเชียงใหม่จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่จะมีการเลือกตั้งทั้งสิ้นจำนวน 24 คนแบ่งเป็น 4 เขตเลือกตั้ง เขตละ 6 คนคือเขตเลือกตั้งที่ 1 แขวงนครพิงค์ ได้แก่ตำบลศรีภูมิ(บางส่วน) ตำบลช้างม่อย ตำบลช้างเผือก(บางส่วน) และตำบลป่าตัน เขตเลือกตั้งที่ 2 แขวงกาวิละ ได้แก่ตำบลวัดเกต ต.หนองหอย ต.ท่าศาลา ต.หนองป่าครั่ง และตำบลฟ้าฮ่าม เขตเลือกตั้งที่ 3 แขวงเม็งรายได้แก่ ต.หายยา ต.พระสิงห์ (บางส่วน) ต.ช้างคลาน และต.ป่าแดด เขตเลือกตั้งที่ 4 แขวงศรีวิชัย ได้แก่ ต.ศรีภูมิ (บางส่วน)ต.พระสิงห์(บางส่วน) ต.ช้างเผือก(บางส่วน) และต.สุเทพ

นายยงยุทธ อุ่ยประภัสสร แจ้งว่าผู้สมัครต้องเตรียมหลักฐานมาในวันรับสมัคร บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประประชาชน ตามกฏหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัว ประชาชนแสดงหรือหลักฐานอื่นใดของราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ ค่าธรรมเนียมการรับสมัครจำนวน 5,000บาท รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 8.5ซ.ม.ยาว 13.5 ซ.ม. 130 รูป หลักฐานการศึกษา และสำเนาจำนวน 1ฉบับ และเอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองการแสดงเกิด ถิ่นที่อยู่ หรือการเสียการเสียภาษีให้กับท้องถิ่น พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ คุณสมบัติต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ไปใช้สิทธิ์ในการรับสมัครเลือกตั้ง ตามที่กฏหมายกำหนด โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวันและสถานที่และเวลาทั้งนี้ ผู้สมัครจะสมัครได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น

ด้านนายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรี หนึ่งในแกนนำกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม เปิดเผยว่าทางกลุ่มได้เตรียมผู้สมัครไว้พร้อมทุกแขวง กล่าวคือแขวงนครพิงค์มี นส.พรฤดี พุทธิศรี นายสุรพล มณีขัติ นายดุสิต บูรณะพิมพ์ นาย กฤษดา แซ่เตี๋ยว นายอรรคเดช อุดมศิริธำรง และ นส.พรผกา ตาระกะ แขวงศรีวิชัย นพ.พลศักดิ์ อนันต์รัตนวิมล นพ.อนุชา ยงสมิทร นางสุภาพร แสนสุข นส.นันทวัน แก้วไชยหาญ นส.ณัฐนี รัฐไผท นายชยพล สมพงษ์ แขวงกาวิละ นายพจนา ศรีศิลปนันท์ นาย สุรพงษ์ พงศ์สิมภากรณ์ นางวิไลพร พุทธิศรี นางทิพาพร ชมพูรัตน์ นายดรันย์ คีรีเลิศ นายยุทธนา รังสิยานันท์ และแขวงเม็งรายนายอาคม กันทะวงศ์ นางนภาพร ยามศิริ นายราชิน ตันตรานนท์ นายวิชัย ศิริรัตน์ นส.ณัฐกฤตา พ่วงตรง และนายพิศุทธิ์ พิศุทธกุล

“สำหรับนโยบายการหาเสียง แน่นอนทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ จะใช้เวลาว่างและวันหยุดราชการไปช่วยหาเสียง โดยให้ผู้สมัครได้สนับสนุนแนวนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรัฐบาลในเรื่องงบ ประมาณมาดำเนินการโครงการใหญ่ๆเช่น การก่อสร้างท่อระบายน้ำในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง การก่อสร้างประตูกั้นน้ำ 4จุด บ้านใหม่ บ้านแพะ บ้านต้นขาม และบ้านท่าศาลา ตลอดจนการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่” นายชาตรี กล่าวและว่าที่สำคัญจะให้ผู้สมัครในแต่ละแขวงได้พบปะพี่น้องประชาชน สอบถามปัญหาทุกข์สุขเพื่อนำมาเสนอคณะผู้บริหาร เพราะสมาชิกสภาเทศบาลทำงานเพื่อประชาชนดังนั้นจึงต้องลงพื้นที่ตลอด

นายชาตรี กล่าวต่อว่า ผู้สมัครของกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม จะมีหน้าใหม่เข้ามาจำนวนมาก บุคคลเหล่านี้ถือได้ว่ามีคุณภาพ เป็นคนหนุ่มไฟแรงพร้อมที่จะทำงานเพื่อประชาชนต่อไป

ทางด้านความเคลื่อนไหวกลุ่มคนเมืองพัฒนา ที่มีนายวิชัย พิริยอานันท์ เป็นหัวหน้ากลุ่ม ทางผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถามไปยังนางสุทธิลักษณ์ วรวัลย์ อดีตสมาชิกสภาเทศบาล ได้รับคำตอบว่าทางกลุ่มคนเมืองพัฒนาอยู่ระหว่างการประชุม แต่ขอยืนยันว่าผู้สมัครของกลุ่มมีจำนวนมากเกินโควตา จึงต้องมีการคัดเลือกเป็นพิเศษ หากลงตัวแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป ส่วนนโยบายการหาเสียงแน่นอนในเรื่องขอตรวจสอบผู้บริหาร.