หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ชาวบ้านขอประชาพิจารณ์ เปิดโรงงานขยะ อบจ.

Author by 11/10/16No Comments »

     1     โรงงานกำจัดขยะบ้านป่าตึง ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ยังมืดมน ชาวบ้านร้องต้องทำประชาพิจารณ์ ด้าน อบจ.เชียงใหม่ ชี้แจงงานจ้างเหมาเดินระบบศูนย์กลางการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ พร้อมบริการกำจัดขยะโซนกลาง วันละ 100 ตัน  ด้านอดีตกำนันแกนนำชาวบ้าน   ระบุชาวบ้านต้องการให้ทาง อบจ. เชียงใหม่ ,จังหวัดเชียงใหม่ ,กระทรวงทรัพยา กรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำบันทึกข้อตกลงกับชาวบ้านในพื้นที่  มีการตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่จะตามมาทั้งเรื่องมลพิษ กลิ่นเหม็น ต้องมีการดูแลชาวบ้านที่เจ็บป่วย ถึงจะดำเนินการเปิดได้

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่ศูนย์การกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร บ้านป่าตึง หมู่ 1 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  นายอินทร์ศร พรหมมินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด, ตัวแทนนายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนบริษัท วีพีเอ็น คอนเล็คชั่นส์ จำกัด ผู้รับจ้าง ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงถึงการดำเนินการตามขั้นตอนในการเปิดโรงงานกำจัดขยะให้กับชาวบ้านในพื้นที่ 2 ตำบล 12 หมู่บ้าน โดยแบ่งเป็นเขตพื้นที่ ตำบลป่าป้องจำนวน 7 หมู่บ้าน ,พื้นที่ตำเชิงดอย จำนวน 5 หมู่บ้าน ซึ่งมีชาวบ้านในพื้นที่จำนวน 2 ตำบล 12 หมู่บ้าน มีนายทอง พวงเสน อดีตกำนันตำบลป่าป้อง นำชาวบ้านจำนวนกว่า 300 คน มารับฟังคำชี้แจง

นายอินทร์ศร พรหมมินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การมาชี้แจงกับชาวบ้านในครั้งนี้เนื่องจากทาง อบจ.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจ้าง บริษัท วีพีเอ็น คอนเล็คชั่นส์ จำกัด มาดำเนินการเปิดโรงงานกำจัดขยะขึ้นในพื้นที่บ้านป่าตึงหมู่ 1 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากโรงงานแห่งนี้ได้เปิดเมื่อปี 2555 แต่มีปัญหาหลายเรื่องทั้งเรื่องของกลิ่นเหม็น ชาวบ้านต่อต้าน จึงปิดโรงงานไปเมื่อปี 2556 โดยโรงงานแห่งนี้เป็นพื้นที่กำจัดขยะโซนกลาง ที่สามารถกำจัดขยะได้มากถึงวันละ 100 ตัน ทาง อบจ.เชียงใหม่ ได้มีการศึกษาหาแนวทางแก้ไข ได้มีการวางระบบ การวางแผนงานร่วมกับจังหวัด เพื่อให้พี่น้องชาวบ้านเกิดความสบายใจ โดยพื้นที่โรงงานกำจัดขยะบ้านป่าตึงหมู่ 1 ตำบลป่าป้อง เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ โดยทาง อบจ.เชียงใหม่ จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ดีที่สุด ไม่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน มีการจัดทำระบบน้ำ และการจัดตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อดูแลปัญหาอย่างชัดเจน

ทางด้านนายทอง พวงเสน อดีตกำนัน ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด แกนนำชาวบ้าน กล่าวว่าหากทาง อบจ.เชียงใหม่ จะดำเนินการเปิดโรงงานกำจัดขยะขึ้นในพื้นที่ จริงๆ ก็จะต้องมีการทำประชาพิจารณ์ ผ่านความเห็นชอบเพราะที่ผ่านมา ชาวบ้านมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ มีผู้เจ็บป่วย แต่ไม่มีผู้รับผิดชอบช่วยเหลือดูแล ดังนั้นหากจะเปิดโรงงานขึ้นทาง อบจ.เชียงใหม่ จะต้องมีการรับรองในเรื่องการช่วยเหลือดูแลชาวบ้าน มีการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย มีบ่อพักน้ำ มีกรรมการของหมู่บ้านเข้าไปร่วมดูแล โดยจะต้องมีการลงนามความร่วมมือกับชาวบ้าน ว่าเมื่อเกิดมลพิษ เจ็บป่วย ใครจะรับผิดชอบ ถ้าเปิดอีกครั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,อบจ. เชียงใหม่ ,จังหวัดเชียงใหม่ ,อำเภอจะต้องรับผิดชอบ โดยจะต้องผ่านการทำประชาพิจารณ์จากชาวบ้านทั้ง 2 ตำบล จำนวน 12 หมู่บ้าน จึงจะสามารถดำเนินการได้ และจะต้องมีบ่อบำบัดน้ำเสีย,บ่อบำบัดน้ำดี การดูแลรับผิดชอบในปัญหาต่างๆที่จะตามในอนาคต.