หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ชาวไทยเผ่าม้งรวมพลัง อาลัยพ่อ สำนักพระมหากรุณาธิคุณ

Author by 8/11/16No Comments »

2       ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง จากทั่วจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง กว่า 5,000 คน   ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร    มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ให้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและ ประกอบอาชีพที่สุจริต ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2559 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ นายเรืองฤทธิ์ เจริญเจ้าสกุล ประธานเครือข่ายม้งจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ใหญ่บ้านปางอุ๋ง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำชาวไทยภูเขาเชื้อสายม้งของจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง  จำนวน 5,000 คน รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว เพื่อประกอบพิธีแสดงความไว้อาลัยแด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อถวายความจงรักภักดี ที่ผ่านมาพระองค์มีความห่วงใยต่อพี่น้องชาวม้งมาโดยตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานและกล่าวแสดงความไว้อาลัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวคำแสดงความไว้อาลัยพอสรุปความว่า นับแต่ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อปี 2489 เป็นต้นไปมา พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่เรื่อยมา มากกว่า 92 ครั้ง รวมทั้งพี่น้องชาวไทยภูเขาเผ่าม้งด้วย ตลอดเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินทรงงานที่จังหวัดเชียงใหม่ พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือ และแก้ไขความความยากจน เดือนร้อนให้แก่ราษฏรในพื้นที่ในรูปแบบต่างๆ แตกต่างกันตามสภาพของพื้นที่ และความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล

ด้วยพระราชวิริยะ อุตสาหะ พระปรีชาสามารถ และด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ได้ทรงพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่พสกนิกรชาว จ.เชียงใหม่ อย่างมากมายนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวง  โครงการส่วนพระองค์ ที่ได้ช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้เลิกการปลูกฝิ่น และลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวทดแทน ทำให้พี่น้องชาวไทยภูเขาได้มีอาชีพที่สุจริต และมั่นคง มีรายได้เลี้ยงตนเอง โดยไม่พึ่งพายาเสพติด   และได้ขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ มากถึง 26 แห่ง

นายเรืองฤทธิ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกอันดีงามต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เนื่องจาก ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ที่ได้อาศัยอยู่กระจักกระจายไปทั่วภาคเหนือ ไม่สามารถที่จะรวบรวมชาวม้ง เพื่อเข้าร่วมในการถวายสักการะพระบรมศพที่กรุงเทพได้ ส่วนหนึ่งจึงได้จัดพิธีแสดงความไว้อาลัยที่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ชาวม้งจากจังหวัดเชียงราย ได้รวบรวมเงินจำนวน 500,000 บาท ส่งไปร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมและถวายสักการะที่กรุงเทพ พร้อมรวบรวมผักต่างๆ จำนวน 5 ตัน ไปร่วมตั้งโรงทานที่กรุงเทพด้วย