หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ตัวแทนกลุ่ม สกน. ร้อง คสช. คืนความสุขเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนช่วยชาวบ้านผู้ที่ไร้ที่ดินทำกิน

Author by 29/07/14No Comments »

4 copy       ตัวแทนกลุ่ม สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ กว่า 200 คน เคลื่อนไหวส่งไปรษณียบัตรถึง คสช.วอนแก้ปัญหาหมักหมม พร้อมเสนอมาตรการเร่งด่วนเพื่อ คืนความสุขแท้จริง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ก.ค. 2557 ที่ด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ ตัวแทนกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่กว่า 200 คน นำโดยนายดิเรก กองเงิน คณะกรรมการสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องขอให้ทบทวนคำสั่ง 64/2557, 66/2557 ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ที่ไร้ที่ดินทำกิน และผลักดันปัญหาที่ดินให้เป็นวาระเร่งด่วน    โดยมี นายชัยณรงค์ นันตาสาย ป้องกันจ.เชียงใหม่ เป็นผู้แทนมารับมอบแทนผวจ.ที่ติดภารกิจ หลังจากนั้นตัวแทน สกน. ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ทั้งหมด ได้เดินเรียงแถวไปที่ตู้ไปรษณีย์ที่อยู่ด้านในอาคารอำนวยการฯ เพื่อร่วมกันส่งไปรษณียบัตรถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ถึงกรณีที่ร้องเรียน

นายดิเรก   กล่าวว่า  วันนี้เครือข่าย สกน. มาร่วมกันรณรงค์ในเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินที่กระจุกตัว โดยไม่มีการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นปัญหา และไม่มีรัฐบาลไหนเข้ามาแก้ไข ขณะนี้มี คสช. เข้ามาบริหาร จึงเชื่อว่ามีอำนาจเพียงพอที่จะช่วยผลักดันเรื่องการถือครองที่ดินให้กระจายถึงพี่น้องคนจน และอีกเรื่องคือคำสั่ง คสช. 64/2557 และ 66/2557 เรื่องการปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ที่มอบหมายให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน. ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุกทำลายป่า เมื่อ คสช.มีเจตนารมณ์ที่จะปราบปรามนายทุน ผู้มีอิทธิพล และขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีข้อเน้นย้ำว่าการดำเนินการตามคำสั่งต้องไม่กระทบ ต่อชาวบ้านผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมๆ นั้น ก่อนคำสั่งมีผลบังคับใช้ แต่ในข้อเท็จจริงตลอดระยะเวลาเดือนเศษที่ผ่านมา ได้มีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำคำสั่งไปปฏิบัติการ โดยไม่แยกแยะว่าเป็นผู้มีอิทธิพล หรือชาวบ้านผู้ยากไร้ หรือผู้ไร้ที่ดินทำกิน ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่บางส่วนอ้างคำสั่งเข้าไปข่มขู่คุกคาม จนทำให้ชาวบ้านเกิดความวิตก หวาดกลัว จนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข จะก่อให้เกิดความขัดแย้งที่เคยมีช้านานในอดีตให้กลับปะทุและเกิดความรุนแรงขึ้นอีก

ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างหน่วยงานรัฐกับชุมชนลุกลามไปมากกว่านี้ สกน.ขอเรียกร้องให้หัวหน้า คสช. เร่งหามาตรการแก้ไขปัญหา โดยเสนอมาตรการเร่งด่วนให้หัวหน้า คสช. กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม สานต่อการออกโฉนดชุมชน อนุมัติงบประมาณสนับสนุนและอนุมัติโครงการนำร่องธนาคารที่ดินจำนวน 167 ล้านบาท

ด้านนายประยงค์ ดอกลำไย ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ กล่าวว่าในวันเดียวกันนี้เครือข่าย สกน. 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก จำนวน 479 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรไร้ที่ดินทำกิน และเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตป่าของรัฐทับซ้อนพื้นที่ นัดหมายกันเคลื่อนขบวนส่งไปรษณียบัตรรวมทั้งสิ้น 80,000 ใบ เพื่อให้มีการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของเกษตรกรรายย่อย ผู้ยากไร้ คนยากคนจนเป็นวาระเร่งด่วน ได้แก่  เร่งรัดสั่งการให้สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553  เร่งรัดการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ กรรมการบริหารสถาบันบริหารจัดการที่ดิน ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ พร้อมทั้งอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันฯ และอนุมัติโครงการนำร่องธนาคารที่ดินจำนวน 167 ล้านบาทตามนัยมติคณะรัฐมนตรี 21 พ.ค.2557

ผลักดันให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินโดยมาตรการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าและนำภาษีที่ได้มาจัดตั้งธนาคารที่ดินให้แก่คนจนและเกษตรกรรายย่อยได้มีโอกาสเข้าถึงที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยอย่างเป็นธรรม ผลักดันกฎหมายรองรับสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน ป่าไม้ น้ำ และทะเล เพื่อเป็นการกระจายอำนาจในการจัดการทรัพยากรไปสู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ บรรจุเนื้อหาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิชุมชนไว้ในธรรมนูญปกครองชั่วคราว เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นดั่งเดิมมีสิทธิในการดูแลรักษา จัดการ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้แกนนำเครือข่ายระบุว่า จะมีการติดตามผลการส่งไปรษณียบัตรถึงหัวหน้า คสช.อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่ดินของเกษตรกรต่อไป.