หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง, เสาร์พิเศษ

ตั้งงบ 6 หมื่นล้าน รถไฟรางคู่สู่เชียงใหม่

Author by 27/05/16No Comments »

3 copy          ถกกันมานาน หลายเวทีหลายจังหวัด ล่าสุดมาถึงเชียงใหม่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่ ตั้งงบพัฒนารถไฟรางคู่ไว้ถึง 6 หมื่นล้านบาท หวังผลักดันเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวอาเซียน เพิ่มมาตรฐานการเดินทางทางรถไฟ และลดระยะเวลาในการเดินทางจาก กทม.สู่เชียงใหม่

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส อ.เมืองเชียงใหม่ นายมงคล สุกใส รอง ผวจ.เชียงใหม่เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟทางคู่ห้องเชียงใหม่ ซึ่ง สนข. กระทรวงคมนาคม จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เป็นการสรุปผลการศึกษาโครงการศึกษาและออกแบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ เพื่อนำเสนอผลสรุปการศึกษาโครงการ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมทั้งด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน มีผู้แทนจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ตัวแทนภาคประชาชนและสื่อมวลชนร่วมงานกว่า 200 คน

นายสุชัย รอยวิรัตน์ ผู้จัดการโครงการ ได้นำเสนอสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมในทุกด้าน มีแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด คือ แนวเส้นทางเลือกที่ 4 ซึ่งจากการสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุนถึงร้อยละ 86.53 โดยเป็นการสร้างทางรถไฟขนาด 1 เมตร (Meter Gauge) ใหม่ 1 ทางขนานกับทางรถไฟเดิม แนวเส้นทางโครงการ จะผ่าน 30 ตำบล 10 อำเภอ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่  ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ โดยช่วงสถานีรถไฟเด่นชัยถึงสถานีรถไฟห้างฉัตรจะใช้แนวเส้นทางเดิมเป็นหลัก แต่จะปรับแนวเส้นทางใหม่บางจุด ช่วงห้างฉัตรถึงสถานีรถไฟลำพูน จะเป็นการก่อสร้างแนวรถไฟใหม่ทั้งหมด และช่วงสถานีรถไฟลำพูนถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ จะสร้างทางคู่ขนานกับแนวเส้นทางรถไฟเดิม ระยะทางรวม 189 กิโลเมตร

ในจำนวนนั้นเป็นทางรถไฟระดับพื้น 103 กม. ทางยกระดับ 44 กม. และสะพานบก 25 กม. มีสถานีหลักตามแนวเส้นทาง 18 สถานี ได้แก่ ปากปาน แก่งหลวง ห้วยแม่ต้า บ้านปิน ผาคัน ปางป๋วย แม่จาง แม่เมาะ ศาลาผาลาด แม่ทะ หนองวัวเฒ่า นครลำปาง ห้างฉัตร ศาลาแม่ทา ลำพูน ป่าเส้า สารภี และเชียงใหม่ จะมีศูนย์ซ่อมบำรุงที่อำเภอสารภี และศูนย์ขนส่งสินค้า 2 แห่ง คือ พื้นที่ต่อเนื่องกับศูนย์ซ่อมบำรุงและที่อำเภอห้างฉัตร รวมทั้งมีการแก้ไขจุดตัดทางรถไฟอีก 119 จุด ที่ไม่รวมจุดตัดที่กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทดำเนินการ โดยการออกแบบจะเป็นไปตามมาตรฐานของ American Railway Engineering and maintenance – of – Way Association (AREMA) และการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหลัก

ผลสรุปจากการสัมมนาครั้งนี้ สนข.เผยผลการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 61,068 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 60,312 ล้านบาท และค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 756 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับร้อยละ 12.06 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 291 ล้านบาท และอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน เท่ากับร้อยละ 1.01 มูลค่าผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจทางตรงทั้งหมด 4,298.39 ล้านบาททั้งนี้  เมื่อโครงการแล้วเสร็จ คาดว่า ในปี 2565 จะมีผู้ใช้บริการประมาณ 3,963,535 คน-เที่ยว/ปี ขนส่งสินค้าจำนวน 0.91 ล้านตัน/ปี ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า แต่จะต้องนำเสนอรัฐบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป.