หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ตำรวจแพร่ขายข้าวคุณภาพดี ราคาถูก ช่วยชาวนา

Author by 15/11/16No Comments »

   5       เจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัว ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ร่วมกันซื้อข้าวสารคุณภาพดี ราคาถูก ซึ่งทางตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ได้จัดจำหน่ายให้กับกำลังพลตามสถานีต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย พลตำรวจตรียุทธชัย พัวประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้เปิดการขายข้าวสารแก่ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ ในทุกๆสถานี เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนาตามนโยบายและมาตรการช่วยเหลือชาวนาไทยของนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งเน้นให้ช่วยกันรักษาเสถียรภาพราคาข้าว  ปีการผลิต 2559/2560 ด้านการตลาด  เพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

พลตำรวจตรียุทธชัย พัวประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ได้เล็งเห็นความสำคัญของชาวนาผู้ปลูกข้าว ที่ต้องเผชิญกับปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง  จนเกิดปัญหาราคาข้าวในท้องตลาดตกต่ำ ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเดือดร้อนและเกิดความยากลำบาก จึงได้จัดกิจกรรม “ซื้อข้าวจากชาวนา” โดยใช้ “หลักการรวมซื้อ” มาพัฒนาระบบการค้าที่เป็นธรรมบนหลักความพึ่งพา และร่วมมือกันในการบริหารจัดการ เพื่อการสร้างระบบที่เอื้อประโยชน์ มีการเชื่อมโยง การจัดหา และคัดสรรข้าวคุณภาพจากมือผู้ผลิตคือเกษตรกร ส่งตรงสู่ผู้บริโภคคือข้าราชการตำรวจและครอบครัว ในราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตำรวจในการช่วยเหลือประชาชนยามยาก

ต่อเวลา 10.00นวันเดียวกัน ที่โรงสี ข้าวบริษัทแพร่รุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์2007 จำกัด ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  พร้อมด้วยนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พาณิชย์จังหวัดแพร่ และสำนักงานชั่งตวงวัด สาขา 1-3 ร่วมกันออกสุ่มตรวจเครื่องชั่งและเครื่องวัดความชื้นของผู้ประกอบการโรงสีข้าวโดยไม่แจ้งให้เจ้าของโรงสีข้าวทราบล่วงหน้า เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางด้านการซื้อขายข้าวเปลือก และป้องกันมิให้เกษตรถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อขายข้าวเปลือกในจังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่ มีเกษตรกรเพาะปลูกข้าวฤดูการผลิต ปี 2559/2560 จำนวน 279,717.11 ไร่ ปริมาณผลผลิต 176,221.79 ตัน โดยเกษตรกรเก็บเกี่ยวและนำผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงปลายเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559 จากการตรวจเครื่องวัดความชื้น โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด และสำนักงานชั่งตวงวัด สาขา 1-3 ได้นำลูกตุ้ม ขนาดลูกละ 500 กิโลกรัม ทดสอบเครื่องชั่ง พบว่าเครื่องชังได้มาตรฐานตามที่กรมการค้าภายในกำหนด

จากนั้น คณะได้สุ่มตรวจบริษัทข้าวทิพย์แพร่ จำกัด ตั้งอยู่ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยโรงสีทั้ง 2 แห่ง มีชาวนานำข้าวมาขายอย่างต่อเนื่อง  ในแต่ละวัน มีประมาณ 100 ราย จำนวนข้าว 200-300 ตัน เป็นข้าวเหนียวพันธุ์ กข.14 พันธุ์สันป่าตอง และพันธุ์ แพร่ 72 ความชื้นอยู่ระหว่าง 15 % – 35 % รับซื้อในราคา 6.20 – 9.20 บาท โดยเป็นราคาที่ชาวนาพอใจ ทั้งนี้เมื่อชาวนานำข้าวเปลือกมาจำหน่าย จะเก็บตัวอย่างข้าวจากรถ แล้วนำมาเป่าสิ่งเจือปน และนำมาวัดความชื้น ก่อนแจ้งราคาให้ชาวนา ถ้าพอใจก็นำข้าวไปจำหน่าย หากไม่พอใจในราคาก็สามารถนำไปจำหน่ายยังจุดรับซื้ออื่นได้