หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ต้านคอร์รัปชั่น ลงนามสัตยาบันพร้อมกันทั่วประเทศ

Author by 12/09/16No Comments »

  1      ทั่วเหนือร่วมพิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้างจังหวัดใสสะอาดรวมถึงให้การบริหารจัดการแผนงาน โครงการ งบประมาณ ของส่วนราชการ เป็นไปด้วยความโปร่งใส่และปราศจากการทุจริต  

จากนั้น ในเวลา 18.00 น. ผวจ.ลำพูน และ หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมฟัง การสรุป ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย มี นาย ประมนต์  สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น และ พล.อ. ไพบูลย์  คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม กล่าวสรุป ผลงาน จากนั้น ได้รับฟัง การปาถกฐาพิเศษ ของ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในหัวข้อ การลงโทษคนโกง ผ่านการถ่ายทอดสด ที่  สนามหลวง ผ่าน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และ ร่วมเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือ เพื่อ ร่วมแสดงพลัง จุดไฟไล่คนโกง

จ.แม่ฮ่องสอน  จัดพิธีลงนามสัตยาบันเพื่อร่วมสร้าง จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ ในช่วงเวลาเดียวกัน ณ ศาลาประชาคม จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

เพื่อเป็นกลไกประชารัฐ ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแผนงาน โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องที่ ให้เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น และการฮั้วประมูลทุกกรณี

จากนั้นเป็นการรับชมการถ่ายทอดสด งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559 จากท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย โดยนำเสนอวีดิทัศน์ “กรรมสนองโกง” , ผลงานการต่อต้านคอรัปชั่นของกระทรวงยุติธรรม, กระทรวงมหาดไทย และปาฐกถาพิเศษ “การลงโทษคนโกง” โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และแสดงพลังจุดไฟไล่คนโกง

โดยจากนี้ จ.แม่ฮ่องสอน จะมีแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ เป็นแนวทางของกระทรวงมหาดไทย โดยทุกส่วนราชการจะยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือผู้นำหน่วยงานต่างๆ ให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สำหรับด้านองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนจะเกิดความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการเป็นหูเป็นตา สอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย.