หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

Author by 25/01/16No Comments »

160125130044
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดทูนยกย่องในพระปรีชาสามารถในด้านพยาบาลศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทูลเกล้าฯถวาย ในพิธีพระราชทานปริญญาครั้งที่ 50 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 25 มกราคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่