หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

นายอำเภอแม่ออน นำปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล

Author by 22/06/16No Comments »

         2       นายอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา ผู้นำชุมชนหมู่บ้านสหกรณ์ และน้ำพุร้อนสันกำแพง ร่วมกันปลูกป่า จำนวน 1,200 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.59 ที่กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงโครงการพระราชดำริอ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ พร้อม นายมานพ แซ่เจีย ประธานชมรมมัคคุเทศก์ล้านนา และสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับ นางสาวฤติมา กันใจมา ผู้จัดการน้ำพุร้อนสันกำแพงโครงการพระราชดำริ, นายสมควร วงค์คำแดง รองผู้จัดการน้ำพุร้อนสันกำแพงโครงการพระราชดำริ ฝ่ายสถานที่ และผู้นำชุมชนหมู่บ้านสหกรณ์ รวม จำนวนกว่า  200 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันมัคคุเทศก์ไทย

โดย นายมานพ แซ่เจีย ประธานชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา กล่าวว่า ทางชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา ชมรมท่องเที่ยวเชียง ใหม่ ชมรมอินเตอร์ไกด์ ชมรมเพื่อนไกด์เชียงใหม่ ชมรมไกด์ CM สองล้อ และเจ้าหน้าที่น้ำพุร้อนสันกำแพง พร้อมด้วยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันมัคคุเทศก์ไทยโดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ทรงมีต่อวิชาชีพมัคคุเทศก์ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

นอกจากนั้น เพื่อมุ่งเน้นให้มัคคุเทศก์ทุกภาษา ที่เป็นสมาชิกในชมรม และกลุ่มต่างๆ มีความสมัครสมานสามัคคี รวมกันสร้างสรรค์ และพัฒนาการรองรับ การเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หวงแหนทรัพยากรการท่องเที่ยว ตลอดจนประเพณี วัฒนธรรมอันล้ำค่า มีทิศทางเดียวกัน และธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของการเป็นมัคคุเทศก์ อาชีพ และสร้างปฏิสัมพันธ์อันดี ระหว่างมัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการ และชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว และสร้างการพัฒนา สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างมั่นคง และยั่งยืน ซึ่งการปลูกต้นไม้ครั้งนี้ จำนวน 1,200 ต้น มีต้นพญาเสือโคร่ง ต้นกฤษณา ต้นเสี้ยว ต้นแก้วพิกุล นำมาปลูกในพื้นที่ ของกิจกรรมน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสร้างความประทับใจ ให้กับนักท่องเที่ยว และสร้างความสวยงามสงบร่มเย็นต่อไป.