หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

น้ำปิงใช้เฉพาะการอุปโภคบริโภคเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อการเกษตร

Author by 1/04/16No Comments »

      น้ำปิง    รอง ผวจ.เชียงใหม่ กำหนดกติกาการบริหารจัดการน้ำ ช่วงประสบปัญหาภาวะภัยแล้ง น้ำในแม่น้ำปิง ให้ใช้ได้เฉพาะการอุปโภคบริโภคเท่านั้น ห้ามขโมยไปใช้เพื่อการเกษตรเด็ดขาดให้ชาวไร่ชาวนาแสวงหาน้ำจากแหล่งธรรมชาติมาใช้หล่อเลี้ยงพืชไร่  ส่วนน้ำเล่นปีใหม่เมืองเชียงใหม่  ชลประทานปล่อยให้จำนวนจำกัด  ไม่มากเหมือนทุกปี  ต้องเล่นรดน้ำอย่างประหยัด

นายมงคล สุกใส  รอง ผวจ.เชียงใหม่  เปิดเผยว่า  ได้รับมอบหมายจาก ผวจ.ให้รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการน้ำช่วงเกิดวิกฤตภัยแล้ง  ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในปี 2559  เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ตั้งแต่เดือน เม.ย.ถึงเดือน พ.ค.นี้  จึงได้มีการประชุมผู้แทนจากทุกอำเภอชี้แจงถึงกฎระเบียบการบริหารจัดการน้ำ  โดยกำหนดให้น้ำในลำน้ำปิง  ที่ไหลผ่านทุกอำเภอในเชียงใหม่  มีไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้น  ห้ามขโมยไปใช้เพื่อการเกษตรโดยเด็ดขาด  ด้านน้ำใช้ในการเกษตร  จังหวัดได้มีการประสานงานขอใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ  ตามบ่อดินต่างๆ ของเอกชนหรือหน่วยงานที่มีอยู่ นำไปใช้หล่อเลี้ยงพืชไร่เท่าที่ปริมาณน้ำมีอยู่  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าของบ่อดินเป็นอย่างดีหากทุกฝ่ายยอมปฏิบัติตามนี้จะสามารถมีน้ำใช้จนถึงเดือน มิ.ย.โดยไม่ขาดแคลน

นายมงคลกล่าวว่า  ในภาวะประสบปัญหาภัยแล้ง  ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันเพื่อฝ่าฟันวิกฤตไปให้ได้  ที่น่าชมเชยคือเกษตรกรชาวไร่ชาวนาในพื้นที่ อ.แม่แตง  ที่ใช้น้ำจากชลประทานแม่งัดสมบูรณ์ชล  ยอมเสียสละให้ชลประทานปล่อยน้ำลงแม่น้ำปิง  เพื่อประชาชนอีกหลายอำเภอที่อยู่ใต้น้ำจะได้มีน้ำใช้ไม่เดือดร้อน  เป็นการเสียสละที่สูงยิ่ง ดังนั้นทุกฝ่ายจะต้องรักษากฎกติกาการใช้น้ำช่วงเกิดภัยแล้งตามข้อสัญญาที่ให้ไว้ หากมีการละเมิดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจังหวัดจะมีมาตรการที่เข้มข้นกับผู้ไม่ปฏิบัติตามให้มากยิ่งขึ้น  เพื่อรักษาชนกลุ่มมากให้อยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน

สำหรับน้ำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้เล่นสงกรานต์ช่วงระหว่างวันที่ 13 – 15 เม.ย.นี้  ถือว่าเป็นงานประเพณีสำคัญประจำปีของเชียงใหม่  ทางชลประทานจะ ปล่อยน้ำจากคลองชลประทานเข้าสู่คูเมืองเชียงใหม่  ในปริมาณ 25,000 คิว  ตามปกติทุกปีผ่านมาจะต้องใช้น้ำเล่นสงกรานต์รอบคูเมืองจำนวนมากถึง 200,000 คิว  เพราะรอบคูเมืองจะมีผู้มาเล่นน้ำสงกรานต์มากถึงวันละกว่า 10,000 คน  แต่ปีนี้น้ำขาดแคลนชลประทานไม่สามารถให้น้ำได้มากกว่านั้น  คาดว่าน่าจะ เพียงพอในการเล่นสงกรานต์รอบคูเมือง 3 วัน  ต้องใช้กันอย่างประหยัด  หมดแล้วให้เลิกกัน  ต้องเข้าใจในสถานการณ์น้ำปีนี้มีปริมาณไม่มาก  จะใช้อย่างฟุ่มเฟือยเหมือนทุกปีไม่ได้.