หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ปอยส่างลองสามหมอกคึกคัก ชุดไทยใหญ่เต็มเมือง

Author by 3/04/16No Comments »

 4               ประเพณี “แห่ส่างลอง” เมืองสามหมอกคึกคัก ศรัทธา ชาวเมืองสามหมอกทั้งชาย-หญิง แต่งกายชุดไทยใหญ่ ร่วมขบวนแห่ท่ามกลางหมอกควันจากการเผาป่า

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 3 เม.ย 59  เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดให้มีขบวนแห่ปอยส่างลอง หรือประเพณีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน พร้อมขบวนแห่ครัวหลู่หรือเครื่องไทยทานไปตามถนนสายรอบเมือง ภายในเขตเทศบาล  ซึ่งปีนี้มีคณะศรัทธาชาวแม่ฮ่องสอนชายหญิงแต่งกายชุดไทยใหญ่ร่วมขบวนแห่นับพันคน  ท่ามกลางหมอกควันไฟป่าถึงแม้จะเบาบางลง แต่ปริมาณค่าฝุ่นละอองยังเกินค่ามาตรฐานอยู่ที่  147   ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แตกต่างจากเมื่อวานที่ค่าเกินลดลงต่ำกว่ามาตรฐานอยู่ที่  113  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อวานพบจุดความร้อนเพียง 6 จุด   และจากที่หมอกควันไฟเบาบางลงกว่าเดิมมาก ทำให้มีผู้คนออกมาร่วมขบวนแห่และรอชมขบวนแห่ปอยส่างลองตามสองข้างถนนภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนปีนี้กันเป็นจำนวนมาก

สำหรับประเพณีปอยส่างลองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือว่าเป็นประเพณีแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยใหญ่หรือชาวไต ซึ่งจัดกันเป็นประจำทุกปีและสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพุทธศาสนา โดยในช่วงปิดภาคเรียนผู้ปกครองจะนำบุตรหลานเข้าบรรพชาสามเณรเพื่อศึกษาในหลักธรรม ซึ่งปีนี้มีผู้บรรพชาในโครงการของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจำนวน  55  รูป ในปีนี้นอกจากชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะร่วมขบวนแห่ครัวหลู่ หรือเครื่องไทยทานและแห่ส่างลองนับพันคนแล้ว ยังมีชาวไทยใหญ่จากรัฐฉานฝั่งประเทศเมียน มาร์เดินทางมาร่วมในขบวนแห่ในปีนี้กันจำนวนไม่น้อยทำให้บรรยากาศงานประเพณีปอยส่าง ลองแม่ฮ่องสอนในปีนี้คึกคักเป็นพิเศษ

ทางด้านเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดงานประเพณีปอยส่างลองในปีนี้เพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปี นอกจากนี้ยังมีงบประมาณสำหรับจัดอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนหลังการบรรพชาเพื่อให้ผู้เข้ารับบรรพชาตามโครงการได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างแท้จริง   ทั้งนี้ในการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเพื่อให้งานออกมาโดดเด่นสมบูรณ์เป็นที่ประทับใจสำหรับผู้ที่ตั้งใจมาเที่ยวชม พร้อมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา  61  พรรษา และ เนื่องจากมีประเพณีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนที่แตกต่างจากจังหวัดอื่น จึงทำให้ประเพณีปอยส่างลองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนถูกบรรจุเข้าในปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในแต่ละปีจะมีผู้เดินทางเข้าไปเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก.