หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ผวจ.เชียงใหม่ ย้ำประชาสัมพันธ์ 60 วัน ห้ามเผา!

Author by 12/02/17No Comments »

     ไฟป่า           ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำ ให้ทุกภาคส่วนทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติ ในช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด  ”60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควันและหากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

เมื่อวันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยได้ดำเนินการบูรณาการทุกภาคส่วน ให้จัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือ งบประมาณ การบริหารจัดการด้วยการชิงเผา และทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่า โดยกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ “60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน” ด้วยการจัดชุดลาดตระเวนและชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟทันทีในเวลาอันรวดเร็ว หากมีเหตุเผาในพื้นที่ และดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการสร้างความยั่งยืนด้วยการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ในการรณรงค์ให้ความรู้แก่เยาวชน ประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ ประกอบกับในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปี มักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่สร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง สาเหตุประการหนึ่งเกิดจากการเผาเพื่อเก็บหาของป่า ล่าสัตว์และกำจัดวัชพืชในที่ดินทำกินของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่า เพื่อเตรียมพื้นที่เพราะปลูก โดยไม่มีการควบคุมส่งผลให้ไฟลุกลามเข้าไปติดป่า กลายเป็นไฟป่า ทางจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออกประกาศ เรื่องมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้ ในการห้ามมิให้ผู้ใดทำให้เกิดไฟทุกชนิด เพื่อเก็บหาของป่าล่าสัตว์หรือกำจัดวัชพืชโดยใช้ไฟอย่างเด็ดขาด

โดยจะต้องแจ้งพิกัดการดำเนินงานรายงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอท้องที่ เพื่อรวบรวมรายงานจังหวัด รวมถึงมาตรการป้องกันการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตร โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดการเผาทุกชนิด การกำจัดขยะจากบ้านเรือนให้ใช้การคัดแยกขยะหรือทำปุ๋ยหมักแทนการเผา และขอให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ รวมทั้งความเสียหายทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น ถ้าหากมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรก่อนมีการประ กาศห้ามเผาเด็ดขาด ให้ประชาชนขออนุญาตจากกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านในเขตปกครองท้องที่นั้นๆ เพื่อแจ้งต่อนายอำเภอก่อนที่จะดำเนินการทุกครั้ง พร้อมกับต้องจัดทำแนวกันไฟและควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยให้ประสานงานกับหน่วยงานควบคุมไฟป่าที่ใกล้ที่สุดในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุม   ในการดำเนินงานดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชน ได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ ในช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด  ”60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน” ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ถึง 20 เมษายน 2560 และหากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้หากพบการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร โดยไม่มีการควบคุม ทางจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือโทรแจ้ง ที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 112 236 เพื่อแจ้งเหตุให้ศูนย์อำนวยการสั่งการระดับตำบล ระดับอำเภอ ทราบเพื่อดำเนินการโดยแจ้งเหตุให้หน่วยงาน ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สายด่วน 191 สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 232 019  ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ หมายเลขโทรศัพท์ 053 525 128  และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) หมายเลขโทรศัพท์ 053 271  610 และสามารถติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ที่http://123.242.165.5/wncm/ และติดตามสถานการณ์ไฟป่า ได้ที่ www.cmuccdc.org.