หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

“ผู้ว่าฯ” นำปั่น 2 ล้อ ชมวิถีชีวิตชาวแม่ออน

Author by 11/09/16No Comments »

   1       สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา .เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์รณรงค์การเป็น เจ้าบ้านที่ดี  รณรงค์ให้คนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดี อีกทั้ง เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ จังหวัด และชุมชน

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 59  เวลา 07.00 น. ที่ลานกิจกรรมกีฬาและนันทนาการน้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์รณรงค์การเป็นเจ้าบ้านดี ภายใต้โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยมีนายสุธน วิชัยรัตน์ การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริม และ สนับสนุนการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์รณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ภายใต้โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี กิจกรรมปั่นจักรยาน เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการเป็นเจ้าบ้านที่ดี สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและประสบการณ์ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้คนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดี อีกทั้งเพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ จังหวัด และชุมชน

โดยมีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกว่า 500 คัน รวมระยะทางจำนวน 20 กิโลเมตร โดยปั่นเที่ยวชม วิถีชีวิตชุมชนชาว อ.แม่ออน ชมหมู่บ้านสหกรณ์ 2 การเลี้ยงฟาร์มโคนม ชมวิถีชีวิตชุมชน หมู่บ้านแม่ออนกลาง ชมบ้านโฮม สเตย์ ชมวัดเก่าและหอพระไตรปิฎกโบราณ การแต่งกายชุดไทลื้อบ้านออนหลวย ชมทุ่งข้าวแบบขั้นบันได ชุมชนบ้านหัวฝาย ชมวิวอ่างเก็บน้ำหนองหอยยามเช้า สัมผัสวิถีชีวิตการเลี้ยงฟาร์มโคนมชุมชนบ้านหนองหอย ผ่านหมู่บ้านสหกรณ์ 3 หมู่บ้าน สหกรณ์ 7 ไหว้พระวัดโป่งวณาราม ชม รุ่งอรุณน้ำพุร้อน รีสอร์ท น้ำพุร้อนสันกำแพง อาบน้ำแร่แช่เท้าเพื่อสุขภาพ ต้มไข่น้ำแร่ ฯลฯ.