หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

พระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรชาว อ.สอง จ.แพร่

Author by 26/10/16No Comments »

5     เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 นายยอดขวัญ บุญซ้อน อายุ 64 ปี อดีตศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  ได้เล่าถึงความประทับใจ ของความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล 9 ที่พระองค์ทรงพระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรชาว อ.สอง จ.แพร่

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2525 ได้ทรงเสด็จทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำห่วยเปาะ ต.ห้วยหม้าย อ.สอง พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และทรงเยี่ยมพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จ ชาวบ้าน ต.บ้านหนุน และ ต.บ้านกลาง อ.สอง ที่มีอาชีพทำนา ซึ่งนำโดยครูยอดขวัญ บุญซ้อน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากลำน้ำห้วยป้อม ได้ไหลหลากช่วงฤดูฝน ทำให้ฝายกั้นน้ำที่ชาวบ้านสร้างเพื่อกักเก็บน้ำพังเสียหายทุกปี จึงได้ทูลเกล้าถวายฎีกาให้พระองค์พระราชทานความช่วยเหลือสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยป้อมเพื่อให้เป็นโครงการพระราชดำริ   ขณะยื่นทูลเกล้าถวายฎีกา พระองค์ท่านทรงหยุดพระราชดำเนินและทรงประทับนั่งกับพื้นโดยไม่ถือพระองค์และทรงสนพระทัยการขอพระราชทานสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยป้อม ซึ่งนายยอดขวัญ ได้ทูลรายละเอียดถึงความจำ เป็นและความต้องการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ต่อมาสำนักราชวังได้ติดตามเรื่องก่อนประสานให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างใน ปี 2526 และแล้วเสร็จในปี 2527 เป็นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป้อมในพระราชดำริ และชาวบ้านสองตำบลได้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป้อมทำการเกษตรจนถึงปัจจุบัน นายยอดขวัญ ความซาบซึ่งในพระมหากรุณาคุณเป็นอย่างยิ่งและได้เก็บภาพพระบรมฉายาลักษณ์ไว้และนำผมชมอ่างเก็บน้ำห้วยป้อม ที่บ้านหล่ายห้วย ม.5 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณ และชาวบ้านได้มีน้ำทำนาจนถึงปัจจุบัน