หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

พิงคนครจัดงานใหญ่ แข่งขัน 1st Lanna International Choir Competition 2016

Author by 12/10/16No Comments »

1          สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 1st Lanna International Choir Competition 2016ประชันความสามารถด้านร้องเพลงประสานเสียงระดับโลก 57 ทีม จาก 7 ประเทศ

          เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขตพื้นที่ 1 ภาคเหนือตอนบน จัดแถลงข่าว งานประกวดร้องเพลงประสานเสียงระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (1stLanna International Choir Competition 2016) ระดับมาตรฐานสากลเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นางอำไพ ไชยพิจิตร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนือ เขต1, นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร, นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และ นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แถลงข่าว ณ โถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

การแข่งขันประกวดร้องเพลง 1stLanna International Choir Competition 2016 ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 720 ปี จังหวัดเชียงใหม่ และแสดงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในระดับนานาชาติ (MICE City) พร้อมทั้งผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองดนตรี (Music City) ตามนโยบายของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถ รวมทั้งผู้ที่สนใจใน ดนตรี และการร้องเพลงประสานเสียงได้มีโอกาสในการแสดงออก และยังช่วยส่งเสริม พัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ดนตรี การศึกษา บริการระดับสากล และ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดอารยธรรมล้านนาในภาคเหนือ เพื่อนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจ การสร้างรายได้ และก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ที่จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ คณะนักร้องประสานเสียงทั้ง 7 ประเทศ ที่จะมาร่วมในการแข่งขันและใช้จ่ายเงินระหว่างพักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการประกวดร้องเพลงประสานเสียงระดับโลก ครั้งที่ 1 ( 1 st  Lanna International Choir Competition 2016) มีการแข่งขันทั้งหมด 5 ประเภท จำนวน 57 ทีม จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ศรีลังกา โครเอเชีย มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน  อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย โดยใช้ห้องประชุมเลวีนิติ คณะนิติศาสตร์ เขตแม่คาว และห้องประชุม  E.C COURT อาคารโสมสวลี เขตแก้วนวรัตน์ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขัน และผู้มีส่วนร่วมกว่า 2,000  คนจากทั่วโลก ในระหว่างวันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2559       ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดการแข่งขันโดย INTERKULTUR สถาบันจัดการแข่งขันการร้องเพลงประสานเสียงระดับโลกจากประเทศเยอรมัน.