หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

พึ่งกองไฟ..

Author by 11/02/13No Comments »

พึ่งกองไฟ..เด็กนักเรียนชาวเขาใน ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ยังเดือดร้อนจากภัยหนาว เนื่องจากส่วนใหญ่ฐานะยากจน และขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ต้องก่อไฟพิงกันตอนเช้า ก่อนเข้าห้องเรียนหนังสือ .