หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

มหาวิทยาลัยพายัพประสาทปริยญาบัตรครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2558

Author by 13/11/16No Comments »

3          มหาวิทยาลัยพายัพจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว  โดย ผศ. ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 นี้ มีนายปวิณ  ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความต้อนรับและแสดงความยินดีในนามประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย และประธานสภามหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต ในปีนี้มีจำนวนบัณฑิตและมหาบัณฑิตทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติจาก 9 คณะ 3 วิทยาลัย สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 993 คน

มหาวิทยาลัยพายัพเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมย์ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ การบริการสังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อมุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพายัพได้ยึดมั่นใน สัจจะ – บริการ เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยพายัพมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพด้านสติปัญญาและอารมณ์ รวมทั้งเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม เพื่อออกไปบริการและรับใช้สังคม นับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยา ลัยพายัพจนถึงกระทั่งปีการศึกษา 2558 มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 38,229 คน.