หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

มอบห้องสุขาราษฎรถูกไฟไหม้ อ.อมก๋อย

Author by 23/03/16No Comments »

1          เมื่อเวลา09.00 น.วันที่  23 มี.ค. 2559 นายศิวะ  ธมิกานนท์  นายอำเภออมก๋อย  จ.เชียงใหม่ และ นายสาคร  ไชยอำมาตย์ สาธารณสุขอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอทุกหน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ส่งมอบสุขา(ส้วม)ให้แก่ราษฎรหมู่บ้านแม่ฮองกลาง หมู่ที่ 1 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่ จำนวน 57 ครัวเรือน ที่ถูกเพลิงไหม้ทั้งหมู่บ้าน

จากการเปิดเผยของนายสาคร  สาธารณสุขอำเภอ ว่า  เมื่อวันที่ 1 เม.ย.58 หมู่บ้านแห่งนี้  เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงทั้งหมด  มีฐานะยากจน  เกิดเหตุเพลิงไหม้ทั้งหมู่บ้าน ทำให้ต้องขนย้ายประชาชนทั้งหมู่บ้านไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ผืนใหม่ ขาดสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งหมด  การสร้างสุขา(ส้วม) ให้ราษฎรในครั้งนี้ใช้งบประมาณจากผู้บริจาคผ่าน อบต.นาเกียน  โรงพยาบาลอมก๋อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รพ.สต.ในพื้นที่  สำนักงาน กศน.อำเภอ และศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ เชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 224,950 บาท  การดำเนินงานก่อสร้างสุขา (ส้วม) เกิดจากการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนที่กล่าวมา  รวมทั้งประชาชนบ้านนาเกียน ที่ร่วมมือกันก่อสร้างทำให้โครงการประสบผลสำเร็จจนสามารถส่งมอบสุขา(ส้วม)ให้แก่ผู้ประสบภัยทั้ง 57 ครัวเรือนในครั้งนี้ได้ มีประชากร  338คน จนสำเร็จตามความประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ.