หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

รัฐมนตรีพลังงาน ประธานเปิดตัว บัส CBG มช.

Author by 18/12/15No Comments »

   2             รัฐมนตรีพลังงาน เปิดตัวรถบัส CBG ของ มช. ต้นแบบมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ใช้พลังงานทางเลือกสู่ระบบขนส่งมวลชนได้จริง ช่วยลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2558   พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน เป็นประธานเปิดตัวเป็นทางการในการใช้รถบัส cbg จากมูลสัตว์ น้ำเสียอุตสาหกรรมอาหารและขยะอินทรีย์  เป็นยานยนต์พลังงานทางเลือก ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศ ที่ใช้ระบบนี้อย่างเป็นทางการ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย พัฒนาระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัย ด้วยการใช้พลังงานสะอาด โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รอง ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย ร่วมในพิธีและให้การต้อนรับ ที่บริเวณศาลาธรรม ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีการเปิดตัวรถบริการรถไฟฟ้า 60 คันและรถบัส CBG จำนวน 2 คัน ก่อนจะเดินทางเข้าเยี่ยมชมขบวนการผลิตพลังงานทดแทน โดยใช้เชื้อเพลิงชีวภาพเข้าสู่ การนำไปใช้ในระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รมว.พลังงานกล่าวว่า กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำแผนบูรณาการเรื่องของพลังงานในระยะยาว 21 ปี จำนวน 5 แผน เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาคพลังงานของประเทศให้มีความยั่งยืน ซึ่งในแผนหลักคือ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน ทางเลือก  ทั้งนี้ การเปิดใช้รถบัส CBG ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้มีการศึกษาวิจัยนำมูลสัตว์ น้ำเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร และขยะอินทรีย์ มาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน ในรูปของก๊าซไบโอมีเทนอัด เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคการขนส่งมวลชน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการเดินทางโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะเป็นหลัก สามารถที่จะช่วยลดมลพิษทางอากาศและลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รมว.พลังงานกล่าวอีกว่า รัฐบาลได้ใช้ความพยายามในการพัฒนาในเรื่องนี้ทุกด้าน เพื่อมุ่งหวังให้เป็นการประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานที่มีความสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการศึกษาวิจัยและสนับสนุน เพื่อให้มีการนำมาใช้ในพลังงานทางเลือกมากยิ่งขึ้น การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถือว่า เป็นต้นแบบที่ดีในทางความคิดเพื่อที่จะสร้างแหล่งพลังปัญญา เป็นแนวคิดให้สังคมได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ แนวทางเรื่องของการบริหารพลังงานของประเทศได้อย่างยั่งยืน สอดรับกับแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวของประเทศ ที่ได้กำหนดสัดส่วนเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพคิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ โดยมีแนวทางดำเนินงานที่สำคัญเช่นการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลและเอทานอล และส่งเสริมการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อลดต้นทุน ในส่วนของเชื้อเพลิงชีวภาพนี้ มีเป้าหมายสนับสนุนการใช้ไบโอมีเทนอัดหรือก๊าซ CBG ในยานพาหนะหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกลุ่มรถบรรทุก ที่ใช้งานในปริมาณ 4,800 ตันต่อวัน ให้ได้ภายในปี 2579 จริงขอชื่นชม และเป็นกำลังใจ ให้กับทางคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เกี่ยวข้องในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องของเชื้อเพลิงชีวภาพ ให้ไปสู่การนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ขณะที่ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดีและพัฒนาสู่ความเป็นสากลตามยุทธศาสตร์ green and clean sustainability university เปิดให้บริการรถบัสต้นแบบจำนวน 2 คัน ที่ใช้เชื้อเพลิง cbg ที่มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์และคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงนี้ สำหรับชุมชน จากของเสียประเภทต่างๆเช่น มูลสัตว์ น้ำเสียอุตสาหกรรมอาหารและขยะอินทรีย์ เป็นการผลิตพลังงานที่สะอาดเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษทางอากาศและการจราจรคับคั่งภายในมหาวิทยาลัยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น การบริการรถบัสจะรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 325 คนต่อวัน คิดเป็น 84,500 คนต่อปี

โดยรถบัสสายที่ 1 วิ่งให้บริการเส้นทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฝั่งสวนสัก ไปยังฝั่งสวนดอกระยะทางไปกลับ 10 กิโลเมตร รถบัสสายที่ 2 วิ่งให้บริการเส้นทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฝั่งสวนสัก ไปยังศูนย์เกษตรแม่เหียะ ระยะทางไปกลับ 17.5 กิโลเมตร รวมระยะทาง 168 กิโลเมตรต่อวัน ในระยะเวลา 1 ปีจะมีนักศึกษาใช้บริการรถบัสและรถยนต์และจักรยานยนต์จำนวน 84,500 เที่ยวต่อปี จะช่วยลดเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิง ได้มากถึง 21,200 ลิตรต่อปี คิดเป็นมูลค่าถึง 517,926 บาทต่อปี จะลดความต้องการ ใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล หันไปใช้พลังงานทดแทนที่สะอาดและที่สำคัญยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สู่บรรยากาศในปริมาณ 216,751 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการพัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำหรือ low carbon society ใช้พลังงานทดแทนเป็นพลังงานสีเขียวที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนจากการวิจัยมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปประธรรม เป็นต้นแบบที่สำคัญให้กับนักศึกษา บุคลากรและชุมชนในพื้นที่ จะหันมาให้ความตระหนัก ให้ความสำคัญถึงประโยชน์ของการใช้พลังงานทดแทนภาคการขนส่งมากขึ้น เป็นการลดปัญหาเรื่องมลภาวะทางอากาศและการใช้พลังงานที่จะหมดลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การใช้พลังงานของประเทศที่ยั่งยืน

ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้พัฒนาระบบขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มีการให้ใช้บริการรถไฟฟ้าหรือรถสีม่วงชุดใหม่ ใช้แบตเตอรี่ได้นาน เพิ่มความปลอดภัย โดยการติดกล้องวงจรปิดด้วยระบบ gps เพื่อบริการที่มีประสิทธิภาพผ่าน application ในมือถือ ด้วยรถไฟฟ้าชุดนี้มีจำนวน 60 คันๆละ 12 ที่นั่ง ออกวิ่งรับผู้โดยสารวนรอบใหม่ใน มหาวิทยาลัยฝั่งสวนสัก 5 สาย ในทุกวันไม่มีวันหยุด รองรับผู้โดยสารได้ 16,700 คนต่อวัน หรือกว่า 5.097 ล้านคนต่อปี จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้มากถึง 3,034 กิโลคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อวัน รถบริการชุดใหม่นี้ได้นำมาให้บริการกับนักศึกษาและบุคลากร ส่งเสริมให้มีการใช้เส้นทางร่วมกัน ลดปริมาณยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยที่มีเพิ่มมากขึ้น เป็นการใช้พลังงานที่ประหยัดลดปัญหาการจราจรและสถานที่จอดรถ ตลอดจนเป็นการสานต่อนโยบาย green and clean sustainability university ของมหาวิทยาลัยด้วย.