หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ร่วมสร้างฝาย..

Author by 11/02/13No Comments »

ร่วมสร้างฝาย..กลุ่มชาวบ้านที่อาศัย 2 ฝั่งแม่น้ำยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมแรงร่วมใจกัน นำกระสอบทราย มาสร้างฝายกั้นน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ .