หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ลำพูน แห่ร่วมโครงการหมู่บ้านศีล 5 กว่า 411 หมู่บ้าน

Author by 18/08/14No Comments »

1 copy   สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นองค์ประธานเปิด และประทานเกียรติบัตร พร้อมป้ายขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านศีล5”.ลำพูน หลังมีหมู่บ้านสมัคร เข้าร่วมโครงการรวม 411 หมู่บ้านใน 8 อำเภอ 51 ตำบล พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.57  ที่หอประชุม อบจ.ลำพูน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถา ในพิธีเปิดประทานเกียรติบัตร และป้ายขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านศีล 5″ แก่ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านและชุมชน พื้นที่ จ.ลำพูน รวม 472 คน พร้อมจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินโครงการฯ ระหว่าง คณะสงฆ์ จ.ลำพูน โดย พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจ.ลำพูน พระราชวินัยโสภณ เจ้าคณะจ.เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) กับ จ.ลำพูน

โดย นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผวจ. ลำพูน และหน่วยงานองค์กรภาคี โดย พ.อ.บุญยืน อินกว่าง ผบ.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่ 7 ส่วนแยก 1 จ.ลำพูน, พ.ต.อ.จรัญฌิ์ เริงธรรม รองผบก.ภ.จว.ลำพูน, อบจ.ลำพูน โดย นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน, นายสุรชัย ขยัน ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ลำพูน, นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจ.ลำพูน, ว่าที่ ร.ต.ณรงค์     โรจนโสทร นายอำเภอเมืองลำพูน ในนามชมรมนายอำเภอ จ.ลำพูน และ นายพล ดำธรรม กำนันตำบลบ้านเรือน นายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านจ.ลำพูน ได้เข้าร่วมงานด้วย

ผวจ.ลำพูน กล่าวว่า เพื่อช่วยกันขับเคลื่อน โครงการให้เกิดเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและสังคมไทย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ หวังเสริมสร้างความปรองดอง สมาน ฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน จ.ลำพูนมีหมู่บ้านสมัครเข้าร่วมโครงการ 411 หมู่บ้าน ใน 8 อำเภอ 51 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 68.61 และมี 3 อำเภอ 31 ตำบล ที่มีหมู่บ้านสมัครเข้าร่วมโครงการครบ 100 เปอร์เซ็นต์.