หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

วันกองอาสารักษาดินแดน มอบเงิน อส. โดนรุมสกรัม

Author by 12/02/17No Comments »

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA        จังหวัดภาคเหนือ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน มอบทุนการศึกษา เป็นขวัญและกำลังใจให้กำลังพล ที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นายกองเอกปวิณ ชำนิประศาสน์ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินปลอบขวัญ อส.      ที่ปฏิบัติหน้าที่เข้าปิดล้อมหมู่บ้านตรวจหายาเสพติด ถูกรุมทำร้ายฟันหัก

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2560 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 นายกองเอกปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน และมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 9 ทุน และแม่บ้านมหาดไทย จำนวน 66 ทุน มอบใบประกาศนียบัตรกองร้อยอาสารักษาดินแดน มาตรฐานประจำปี 2559 และมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี จำนวน 10 ราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี

ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปัจจุบันภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มุ่งเน้นที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบสังคม การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับพี่น้องประชาชน ล้วนเป็นภารกิจที่สำคัญของเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทั้งสิ้น ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และเสียสละ สนับสนุนผู้บังคับบัญชาปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้บรรลุผล สำเร็จ  ดูแลแก้ไขปัญหาทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน

กองอาสารักษาดินแดนจัดตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2497 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 63 ปี ในสมัยแรกๆที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ได้เข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ แบ่งแยกประชาชนทั้งในภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคอื่นๆ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ถือเป็นกำลังหลักของกระทรวงมหาดไทย ที่เข้าร่วมรบ เคียงบ่า เคียงไหล่ กับฝ่ายทหาร และตำรวจ

ที่อำเภอไชยปราการ   เมื่อวันนี้ 10 ก.พ.60    นายกองโทอนวัช สัตตบุศย์ ผู้บัญชาการกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอไชยปราการที่ 22 ได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน มีสมาชิก อส.อ.ไชยปราการ และ ชรบ. (ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน) เข้าร่วมพิธี พร้อมกับตัวแทน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ (ผบ.บก.อส.จ.ชม.) ได้มอบเงินค่ารักษาพยาบาลให้ นายหมู่ใหญ่ชัยพงษ์ คาบเพชร์ กรณีเข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านแม่ฝางหลวง ม.10 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ก.พ.60 ที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บฟันหัก 5 ซี่    และเพดานเหงือก เย็บ 4 เข็ม เป็นเงินปลอบขวัญกำลังใจ 10,000  บาท    ณ ลานเอนกประสงค์ของที่ว่าการ อ.ไชยปราการ

ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่อง สอน เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2560 ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560 ช่วงเช้ามีพิธีทางศาสนาทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิต และสร้างขวัญและกำลังใจแก่สมาชิก อส. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สะเรียง นายหมวดโทสมชาย โภคาเทพ รองผู้บังคับกองร้อย รักษาการแทนผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สะเรียงที่ 3 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี มี นายหมวดตรีสัมพันธ์ กันทะวงศ์ ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยฯ แม่สะเรียง ที่ 3 กล่าวรายงาน

การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ซึ่งมี เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตและมีพิธีการมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี การอ่านสารของ นายกองใหญ่อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน บริเวณสนามหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สะเรียงที่ 3  จังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังจากนั้น ได้มอบวุฒิบัตรในการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 3 นาย ประดับยศนายหมู่เอก นายหมู่ตรี จำนวน 3 นาย และมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมอุปถัมภ์ให้กับบุตรธิดา อาสาสมัครจำนวน 3 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมภาคบ่าย เจ้าหน้าที่ อส. ร่วมช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ในบริเวณสถานที่อำเภอแม่สะเรียง กองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สะเรียงที่ 3 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่จำนวน 39 นาย มีหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนกับทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ในการดูแลความสงบเรียบร้อยของสถานที่ราชการ งานด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด งานช่วยเหลือด้านสาธารณภัยต่างๆ

นอกจากนี้ยังสนับสนุนงานตาม นโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงมหาดไทย อย่างเข้มแข็งและจริงใจ เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสืบไป

ที่จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จ.ลำพูน ได้จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน มี นายกองเอกวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทั้ง 8 อำเภอ รวม 9 กองร้อย ร่วมพิธี

ในงาน มีการประกอบพิธีทางพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิก อส. ที่ได้สละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ หลังจากนั้นได้มอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ ให้ นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน อ.บ้านธิ ( นายอำเภอบ้านธิ ) และ มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2560 ให้แก่ นายวันชัย ตามเพิ่ม ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน อ.บ้านโฮ่ง

จากนั้น นายปรีชา สมชัย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน ( ป้องกันจังหวัดลำพูน ) ได้นำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กล่าวคำ ปฏิญาณตน ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ดี

ต่อจากนั้น มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร ธิดาของสมาชิก อส. และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่เรียนดีและมีความประสงค์เข้ารับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น โดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้จัดสรรเงินทุนการศึกษาให้แก่แม่บ้านมหาดไทย จ.ลำพูน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และประธานแม่บ้าน มหาดไทยจังหวัดลำพูน สมาชิกแม่บ้าน มหาด ไทย และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบทุนการศึกษารวม 40 ทุน นอกจากนี้หัวหน้าส่วนราชการ ยังได้ร่วมกันมอบผ้าห่มให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนของจังหวัดลำพูน ด้วย

ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลาจัตุรมุข ถนนประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายกองเอกพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนโดยมี นายกองเอกธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนฯ ว่าที่นายกองเอกสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดนฯ นายกองโทสุรชัย มณีประกร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายหมวดตรีสุรศักดิ์ อิ่มเอม ผู้บังคับกองร้อยผสมอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยกำลังพลอาสารักษาดินแดน จำนวน 221 นาย เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเชิญธง ประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ การประกอบพิธีสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน การแสดงชุดควบคุมฝูงชน พิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีแก่สมาชิกอาสารักษาดินแดน พิธีมอบทุนการศึกษาและการมอบเงินสมทบภาคประชาชน โดย นายสมควร แจ่มเจริญ ไร่องุ่นคานาอัน จำนวน 40,000 บาท นายไพฑูรย์ พรมน้อย นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเงินสมทบ 10,000 บาท

ที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลกที่ 2 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายกองเอก ฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560

โดยในพิธี ได้ประกอบพิธีทางศาสนา อุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่เสียชีวิต การรับฟังสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน การมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี การกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก อส.ที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดี และในปีนี้ กองผสมอาสารักษาดินแดน จากทั้ง 9 อำเภอ ได้เดินสวนสนาม เพื่อแสดงออกถึง ความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ ที่จะช่วยป้องกันภัยอันตรายและรักษาความสงบในท้องถิ่นของตน ด้วยความองอาจกล้าหาญ และซื้อสัตย์สุจริต เพื่อชาติบ้านเมือง และยอมพลีชีพ เพื่อปกป้องรักษาประเทศชาติให้คงอยู่สืบไป.