หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ช่วยผู้ประสบภัยหนาว

Author by 22/12/16No Comments »

4       สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์นำถุงพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว และอำเภอแม่แตง 2,000 ราย

เมื่อวันนี้ 22 ธ.ค. 59 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว  อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ผู้แทนพระองค์ เดินทางไปมอบถุงพระราชทานให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว    และอำเภอ แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2,000 ราย โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนทหาร ตำรวจ นายอำเภอเชียงดาว ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ข้าราชการและประชาชนชาวเชียงใหม่ให้การต้อนรับ

จากสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ทำให้ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีมีอากาศหนาวเย็น ประกอบกับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวของปีนี้  บริเวณภาคเหนือตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นกว่า 2 – 3 ปีที่ผ่านมา  ขณะที่ข้อมูลผลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวเพื่อสงเคราะห์ราษฎร ประจำปี 2560 พบว่า ราษฎรในพื้นที่ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคม ยังมีความต้องการเครื่องกันหนาวเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ ผู้แทนพระองค์ได้เยี่ยมประชาชน และจัดหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ ยังความปลาบปลื้ม และสำนึกในพระมหากรุณา ธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิการชาวเชียงใหม่อย่างล้นพ้น.