หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

สรุปสถานการณ์น้ำ แก้ไขปัญหาภัยแล้งและเตรียมรับมืออุทกภัย

Author by 12/06/16No Comments »

   2       “มงคล สุกใสรองพ่อเมืองเชียงใหม่ สรุปผลการบริหารจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาภัยแล้งและการเตรียมการความพร้อมอุทกภัย ปี 2559 ใน เขตลุ่มน้ำปิงตอนบน .เชียงใหม่และ .ลำพูน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2559 เวลา 17.30 น. ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 นายมงคล สุกใส รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสรุปผลการบริหาร จัดการน้ำ แก้ไขปัญหาภัยแล้งและการเตรียมการความพร้อมอุทกภัย ปี 2559 ในเขตลุ่มน้ำปิงตอนบน จ.เชียงใหม่และ จ.ลำพูน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้ารับฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก

นานยอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในปี 2558 พบว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกในเขตพื้นที่ จ.เชียงใหม่และ จ.ลำพูนมีปริมาณสะสมวัดได้เท่ากับ 741.0 มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติของปริมาณฝนสะสมทั้งปีที่มีค่าเท่ากับ 1,060.30 มิลลิเมตร อยู่ร้อยละ 30.11 ส่งผลให้ปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำปิงที่ตรวจวัดที่สะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่มีปริมาณน้ำรายปี เท่ากับ 332.91 ล้านลูกบาศก์เมตรน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติของปริมาณน้ำท่าสะสมทั้งปีที่มีค่า เท่ากับ 1,784.02 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยที่สุดจากการรวบรวมสถิติตั้งแต่ปี 2464 ถึงปัจจุบัน (น้อยสุดในรอบ 95 ปี)

สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤติเป็นภาพรวมของลุ่มน้ำปิงตอนบน โดยมีแหล่งเก็บกักน้ำหลัก คือ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง ที่มีปริมาณน้ำสามารถใช้การได้เท่ากับ 61 ล้านลูกบาศก์เมตร (เดือน ม.ค. 2559) โดยจัดสรรน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน (จ.เชียงใหม่และ จ.ลำพูน) ตลอดช่วงฤดูแล้งในปริมาณ 35 ล้านลูกบาศก์เมตร และได้กำหนดหลักการวางแผนบริหารจัดการน้ำโดยพิจารณาจาก การวิเคราะห์สมดุลน้ำ ระหว่างความต้องการใช้น้ำในทุกกิจกรรม กับปริมาณน้ำที่สามารถจัดสรรให้ได้ จะต้องส่งน้ำอย่างประหยัด การส่งน้ำแบบขั้นบันได เติมน้ำหน้าฝายแต่ละแห่งจำนวน 10 แห่งในแม่น้ำปิงส่งน้ำให้กับพื้นที่ จ.เชียงใหม่และลำพูน และจัดทำแผนการส่งน้ำแบบรอบเวร กำหนดเวลาการส่งน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ช่วงวันศุกร์-อาทิตย์ และจะเปิดให้ใช้น้ำในแต่ละพื้นที่พร้อมกันในช่วงตั้งแต่วันจันทร์-พฤหัสบดี โดยวางแผนส่งน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลถึงสิ้นเดือน มิ.ย. (26 รอบเวร) ในขณะนี้ได้งดการส่งน้ำตั้งแต่รอบเวรที่ 21 เนื่องจากมีฝนตกแล้ว

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำความเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่และทำข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ใช้ น้ำทุกภาคส่วนและหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดในช่วงฤดูแล้ง เพื่อการอุปโภค-บริโภคของประชาชนเป็นลำดับแรก และขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนในการปฏิบัติตามแผนการจัดสรร น้ำที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ผลการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2558/59 ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 1 พบว่าจัดสรรน้ำให้กับพี้นที่การเกษตรในเขตชลประทานให้สามารถทำการเพาะปลูก พืชฤดูแล้ง 267,625 ไร่ (สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ 227,241 ไร่ เท่ากับ 45,232 ไร่) และส่งน้ำให้กับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากแม่น้ำปิงในเขต อ.ดอยหล่อ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ อ.เวียงหนองล่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รวม 10 สถานี ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 13,223 ไร่ โดยมีการประสานงานความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายปกครอง ทหาร ผู้นำชุมชน และได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยเขต 10 จ.ลำปาง

นอกจากนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้จัดสรรน้ำให้กับการอุปโภค-บริโภค สำหรับใช้ผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคในเขนพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน จำนวน 11 สถานี สามารถส่งน้ำให้กับผู้รับบริการประมาณ 114,700 ราย โดยไม่ขาดแคลนน้ำใช้ตลอดฤดูแล้งที่ผ่านมา รวมทั้งได้ส่งน้ำลงแม่น้ำปิงเพื่อรักษาระบบนิเวศ และควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดฤดูแล้งที่ผ่านมา

ในส่วนการเตรียมรับมือกับฤดูฝนตก และอุทกภัย สำนักงานชลประทานที่ 1 คาดการณ์ว่าในช่วงเดือนพ.ค.-ก.ค. ฝนจะตกตามปกติ แต่ในช่วงเดือนส.ค.-ต.ค. มีโอกาสเกิดปรากฏการณ์ลานีญา จึงได้เตรียมความพร้อมในมาตรการจัดระบบเตือนภัย การป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมือง การบริหารจัดการน้ำในลำน้ำปิงสายหลัก มาตรการเร่งระบายน้ำโดยมีเป้าหมายลดปริมาณน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วม การระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมให้เร็วขึ้น มากขึ้น มีระบบคันกั้นน้ำระบบปิดล้อมเพื่อป้องกันพื้นที่ที่มีความสำคัญ รวมไปถึงเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำหลากไม่ให้มีผลกระทบกับประชาชน.