หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

สันติบาลจัดอบรมรุ่นพิเศษ ร่วมสร้างจิตสำนึกสถาบันกษัตริย์

Author by 25/07/16No Comments »

     3           กองบัญชาการตำรวจสันติบาล จัดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นพิเศษ ภาคข้าราชการ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน เยาวชนในชาติ  ได้ตระหนักเห็น         คุณค่า และความสำคัญในการเชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดี

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 25 ก.ค.2559 ที่ห้องลีลาวดี 1 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงใหม่ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นพิเศษ ภาคข้าราชการ โดย พล.ต.ท.ศักดา  ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร.รรท.ผบช ส. เดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีนายประจวบ กันธิยะ ปลัด จ.เชียงใหม่ พร้อมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บังคับบัญชาของ บช.ส. และข้าราชการฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งนักศึกษาจาก สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา รวมจำนวน 300 คนเข้าร่วมการอบรม

ผู้ช่วย ผบ.ตร.รรท.ผบช.ส. กล่าวว่า  การจัดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นพิเศษ ภาคข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยกองบัญชาการตำรวจสันติบาล 1 มีข้าราชการข้าราชการฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครองท้องถิ่นรวมทั้งนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา มาเข้าร่วมการอบรม โดย มล.ปนัดดา  ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ พ.อ.(พิเศษ) นเรศร์ จิตรักษ์ อนุศาสนาจารย์ กองทัพบก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยาย ประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบถึง พระราชกรณียกิจ และความเสียสละ ของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์    ในการดูแลทุกข์สุขแก่ประชาชนชาวไทย

นอกจากนั้น อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ยังเป็นกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ “ในหลวงกับพระราชกรณียกิจ” พร้อมเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

พล.ต.ท.ศักดา   ชื่นภักดี กล่าวอีกว่า  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ได้จัดการอบรมให้นักเรียนและเยาวชนทุกจังหวัดในประเทศ เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อเดือน มิ.ย.2559  จำนวน 520 รุ่นๆละ 100 คน เพื่อเทิดทูน ปกป้องสถาบันสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่ง และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกให้แก่นักเรียน เยาวชนในชาติ ได้ตระหนัก เห็นคุณค่าและความสำคัญในอันที่จะเชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์ ไว้ด้วยความจงรักภักดี และเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้กับข้าราชการในพื้นที่ ว่า พระมหากษัตริย์ไทย ทรงเสียสละ ทุ่มเทพระวรกาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อให้พสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุข และมีความเคารพรัก เทิดทูน และปกป้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่กับประชาชนชาวไทยตลอดไป อีกทั้งเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแส เฝ้าระวัง ตรวจสอบบุคคล หรือกลุ่มบุคคลผู้ที่ไม่หวังดี ที่มีพฤติการณ์เป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติอีกทางหนึ่งด้วย.