หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

หนุนงานทอผ้าไหมในทัณฑสถานหญิง

Author by 4/07/16No Comments »

   4             กรมหม่อนไหมจับมือเซ็นทรัลกรุ๊ป สกว.และ ม.ฟาร์อีสเทิอร์น สนับสนุน งานทอผ้าไหมในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ตามโครงการพระราชดำริฯสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ต้องขังหญิง หลังพ้นโทษมีอาชีพติดตัวมีผู้ต้องขังได้รับการเรียนรู้จำนวนกว่า200 คนในแต่ละรุ่น

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 4 ก.ค.59 ที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผอ.ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือแต่ละภาคส่วน ในพิธีส่งมอบโครงการวิจัย “การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทองผ้าไหมแบบมีส่วนร่วม”โดยมี ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ,นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ รอง อธิบดีกรมหม่อนไหม,น.ส.สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด,ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง ผอ.ฝ่ายวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  เข้าร่วมโครงการและส่งมอบอุปกรณ์ในการทอผ้าไหม ตามหลักสูตรวิชาทอผ้าไหมแบบมีส่วนร่วมในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า จากแนวคิดในการส่งเสริม แนะนำการประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมในเรือนจำ และทัณฑสถาน เพื่อพัฒนาให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้ทักษะความชำนาญนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว เพื่อสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้ปกติสุขภายหลังพ้นโทษ จึงได้มีการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมหม่อนไหม และกรมราชทัณฑ์ ในการส่งเสริมและแนะนำการประกอบอาชีพหม่อนไหม เพื่อดำเนินโครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่ผู้ต้องขังก่อนการปลดปล่อย ตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

กรมหม่อนไหมได้มอบหมายให้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ จ.น่าน ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ด้วยการเข้าไปฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกหม่อนไหมเลี้ยง ตลอดจนการแปรรูปหม่อนและไหมครบวงจรแก่ผู้ต้องขังชายและหญิงก่อนการปลดปล่อยที่ศูนย์เตรียมการปลดปล่อยเขาน้อยเรือนจำชั่วคราว จ.น่าน

ต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานคำแนะนำแก่ผู้บริหารของกรมหม่อนไหมและกรมราชทัณฑ์ ให้ขยายโครงการสู่ทัณฑสถานแห่งอื่นด้วย กรมหม่อนไหม จึงได้มอบหมายให้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเชียงใหม่ ประสานความร่วมมือกับทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ดำเนินโครงการฯตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เป็นต้นมา โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเชียงใหม่ ได้สนับสนุนงบประมาณ และอุปกรณ์ เช่น เส้นไหม วัสดุอุปกรณ์ในการฟอก ย้อมและการทอผ้า ตลอดจนการฝึกอบรมการฟอกย้อมสีเส้นไหมและการทอผ้าไหม และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ยังได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลสันกำแพง สภาวัฒนธรรม อ.สันกำแพง สำนักงานจัดหางาน จ.เชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จึงทำให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาฝีมือและสามารถทอผ้าไหมได้หลากหลายได้อย่างสวยงามวิจิตรบรรจง

อาทิ ผ้าพื้น ผ้าไหมสันกำแพง ผ้าไหมยกดอกลำพูน ลายต่างๆเป็นต้น จนได้รับตรานกยูงพระราชทานจากกรมหม่อนไหม เป็นการรับรองคุณภาพให้กับผ้าไหม

ด้านนางอารีรัตน์ เทียมทอง ผอ. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้ต้องขังในแต่ละรุ่นจำนวนรุ่นละ 200 คน ได้เข้ารับการอบรมในโครงการ”การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทอผ้าไหมแบบมีส่วนร่วมของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่”จากกรมหม่อนไหมที่ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทอผ้าไหม และได้รับการสนับสนุนด้านงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นและสกว.มาร่วมบูรณาการในการจัดทำพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทอผ้าไหมแบบมีส่วนร่วมของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

ล่าสุดได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการชื้อวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมจากบริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด อีกด้วย จึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ภาคส่วนต่างๆได้เข้ามาสนับสนุนผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขังให้เกิดความภาคภูมิใจ และปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมเป็นคนดี สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว และดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข ภายหลังพ้นโทษต่อไป ผอ.ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ กล่าวในที่สุด.