หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

หอการค้าเชียงใหม่ ลุ้นปั้นนักธุรกิจ ตั้งเป้า 300 กิจการ

Author by 26/04/16No Comments »

     6     หอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่เป็นปีที่ 6 มุ่งผลิตผู้ประกอบการในอนาคตเพื่อเป็นพลังทางเศรษฐกิจของเชียงใหม่ ตั้งเป้ามีเครือข่ายมากกว่า 300 กิจการในปี 2559 โดนในปีนี้มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้และเปิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจการค้า The Innovative YEC 2016 หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลและผลักดันให้เชียงใหม่เป็น Smart City ในอนาคต

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการอบรมนักธุรกิจใหม่ (Young Enterpreneur Chiangmai Chamber) หรือ YEC เป็นแผนงานและนโยบายสำคัญของหอการค้าที่จะสานต่อและดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่สืบทอดธุรกิจของตนเองที่ต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานให้ครอบคลุมในทุกด้าน และก้าวไปสู่ความเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพ มีการสร้างเครือข่าย และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม

“ปีนี้หอการค้าฯ จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 โดยมีเป้าหมายในปี 2559 จะมีผู้ผ่านการฝึกอบรม และเป็นเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า 300 กิจการ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายทางด้านการค้า การลงทุน ซึ่งอาจจะมีการเกิดธุรกิจใหม่ ๆ ขึ้นได้ และในปีนี้หอการค้าฯ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยจะมุ่งเน้นเรื่องของเทคโนโลยีกับนวัตกรรมที่เป็นแนวโน้มเศรษฐกิจใหม่ที่จะให้เชียงใหม่เติบโตและก้าวสู่ Smart City ในอนาคตได้”

ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต่อว่า โครงการฯ นี้เกิดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ขึ้นมาทั้งที่เป็นทายาทและไม่ใช่ทายาทโดยส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นสมาชิกหอการค้าและเป็นทายาทนักธุรกิจเพื่อเป็นพลัง ให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่สร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจของตนเอง รวมทั้งสร้างพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศต่อไป

นางสาวกันชกา สุวณิชย์ ประธานโครงการ “อบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่” กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการอบรมในปีนี้ คือ เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ มีแนวคิดเชิงนวัตกรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจภายใต้ความเปลี่ยนแปลง และการก้าวสู่ประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อเป็นพลังของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างเชื่อมโยง ทั้งในจังหวัด ในประเทศ และต่างประเทศ โดยเป้าหมายของผู้เข้าฝึกอบรมคือ นักธุรกิจรุ่นใหม่ ทั้งที่เป็นทายาทและไม่ใช่ทายาททางธุรกิจ และในปีนี้ หอการค้าฯ กำหนด Theme การฝึกอบรมไว้ว่าจะเป็นการยกระดับธุรกิจด้วยนวัตกรรม The Innovative YEC 2016

ดร.กอบกิจ อิสรชีวัฒน์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และผู้อำนวยการหลังสูตร YEC 2016 กล่าวว่า ในปีนี้จะมีความเข้มข้น และพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่    ให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ มีแนวคิดเชิงนวัตกรรม และสามารถแข่งขันได้โดยใช้เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้น

สำหรับหัวข้อของการบรรยายที่น่าสนใจเช่น การสร้างนวัตกรรมนำธุรกิจ โดย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEP), Innovation Show Case และ Workshop รู้กฎหมาย รู้ธุรกิจ Laws For Innovative Business โดย อ.สิทธิชน ภัทรโพธิกุล ,Innovative Leadership and Team Leader โดยนายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร   บ.เซ็บเป้ จำกัด (มหาชน) ,Innovative and Digitai Transformation Business โดย คุณปรีชา ไพรภัทรกุล เป็นต้น การร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ประธานหอการค้าไทย และปาฐกถาพิเศษ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย การศึกษาดูงานทางธุรกิจต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่ หอการค้าเชียงใหม่ 053-241404-5 โดยมีค่าใช้จ่าย 25,000 บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร รวมถึงการศึกษาดูงาน เริ่มอบรมระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2559.