หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

อบจ.เชียงใหม่ สนับสนุนการจัดงานตีข้าวครั้งที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว

Author by 13/12/16No Comments »

    1          สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง ร่วมกับ อำเภอแม่แตง ชมรมผู้ประกอบการบ้านเมืองกื้ด กลุ่มผู้นำชุมชน อบต. กื้ดช้าง จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชน “งานตีข้าว ครั้งที่ 3″ บริเวณลาน กลางทุ่งนาบ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่โดยการสนับสนุนของ อบจ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน “งานตีข้าว ครั้งที่ 3″ เพื่อให้ทุกภาคส่วนในชุมชนได้มีส่วนร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในการนำทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เป็นการสืบสานปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอแม่แตง ซึ่งเป็นอำเภอที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลายได้เผยแพร่ให้นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไปได้ทราบ โดยเฉพาะวิถีการท่องเที่ยวชุมชน  อีกทั้งเป็นต้นแบบที่ดีของสถานประกอบการท่องเที่ยวเอกชน ที่บูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

การจัดงาน “ตีข้าว” ได้การดำเนินงานเป็นปีที่ 3 โดยชุมชนบ้านเมืองกื้ด เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุกว่า 600 ปี ราษฎรส่วนใหญ่ปลูกข้าวไว้บริโภคตั้งแต่อดีต มีวิถีชีวิตแบบชนบท การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การพึ่งพาอาศัย การเคารพบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความกตัญญูต่อพระแม่โพสพ แต่ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไปตามความเจริญ และกระแสของโลก จึงอาจหลงลืมสิ่งดีงามที่แฝงไว้ในพิธีกรรม หรือวิถีการทำนาแบบดั้งเดิม ส่งผลให้ประชาชน เยาวชนรุ่นใหม่ในปัจจุบันหลงลืมคุณธรรมสำคัญในการอยู่ร่วมกันในชุมชน หรือมีกิจกรรมที่ดีงามในชุมชนลดน้อยถอยลงไปด้วย เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์  และปลูกรักษาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาอันดีงามในชุมชนให้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน และเผยแพร่วิถีชุมชนที่งดงามนี้ให้ผู้สนใจได้เข้ามาท่องเที่ยว และเปิดตัวกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายของอำเภอแม่แตง สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง ชมรมผู้ประกอบการบ้านเมืองกื้ด กลุ่มผู้นำชุมชน อบต.กื้ดช้าง จึงได้จัดงาน “ตีข้าว ครั้งที่ 3″ ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  อบต.  พอช.  ชมรมผู้ประกอบการ และทุกภาคส่วนในชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ เช่น อปพร. ชรบ. เยาวชน ผู้สูงอายุ       สตรีแม่บ้าน มีกิจกรรม   และการละเล่นพื้นเมืองหลากหลายกิจกรรม  เช่น การ ฮ้องขวัญข้าว การประกวดเทพีรวงข้าว การแข่งขันไก่อบฟาง.