หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

อาสาสมัคร ทำความดี ถวายองค์ราชันวันละบาท

Author by 25/12/16No Comments »

1       ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานมอบบ้านถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการอาสาสมัครทำความดีถวายองค์ราชันวันละ 1 บาท ซึ่งเป็นกิจกรรมการสร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน และสมทบการสร้างบ้านร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยใช้วงเงินตามโครงการดังกล่าวตั้งแต่หลักหนึ่งหมื่นบาทไปจนถึงหลักหนึ่งแสนบาท มีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกครอบครัวผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการสร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน และสมทบการสร้าง จะใช้เครือข่ายอาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกครอบครัวพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก แต่เป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียร สู้ชีวิตและมีจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนและสังคม เดินตามรอยเท้าพ่อ เป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณา

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น. ที่บ้านเลขที่ 39/4 หมู่ 2 ตำบลวัดพริกอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายธานินทร์ สมบูรณ์สาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบพะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายสมถวิล รอบบรรเจิด นายกสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลวัดพริก สมาชิกอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบบ้านถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการอาสาสมัครทำความดีถวายองค์ราชันวันละ 1 บาท ให้แก่นายสมศักดิ์ ขุนด่าน

สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก บริษัทท็อปแลนด์พลาซ่า และบริษัทในเครือ ได้ร่วมทำกิจกรรมโครงการอาสาสมัครทำความดีถวายองค์ราชันวันละ 1 บาท และ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเยาวชนตามรอยเท้าพ่อ มาตั้งแต่พ. ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน โดยเป็นกิจกรรมการสร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน และสมทบการสร้างบ้านร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยใช้วงเงินตามโครงการดังกล่าวตั้งแต่หลักหนึ่งหมื่นบาทไปจนถึงหลักหนึ่งแสนบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวไปแล้วจำนวน 29 หลัง มีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกครอบครัวผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการสร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน และสมทบการสร้าง จะใช้เครือข่ายอาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกครอบครัวพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก แต่เป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียร สู้ชีวิตและมีจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนและสังคม เดินตามรอยเท้าพ่อ เป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณา ซึ่งการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวจะต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมดำเนินการและการสนับสนุนทุนจากผู้นำชุมชนในท้องที่ แสดงออกว่าบุคคลดังกล่าวได้รับการยอมรับจากพื้นที่ว่าเป็นคนดี