หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

เปิดนิทรรศการบัวบาทยาตรา 2 – 6 พ.ย. 59 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

Author by 2/11/16No Comments »

2          เปิดแล้วนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติบัวบาทยาตราที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.59 ที่ลานหน้าอาคารนิทรรศการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่    หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวความไว้อาลัยและประกอบพิธีเปิดและชมงานนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติบัวบาทยาตรา ที่สำนักนายกรัฐมนตรีจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาท ยาตรา” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยเปิดให้ชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่แต่งกายชุดดำสุภาพไว้ทุกข์มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้เพื่อร่วมกันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ    พร้อมกับแสดงความจงรักภักดี สืบสานพระราชปณิธานในการทำหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกสาขาอาชีพให้สำเร็จ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ นำหลักการทรงงานมาเป็นหลักชัยทั้งในการดำรงตน และการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ อีกทั้งประกอบกิจการงานเพื่อให้ประเทศชาติเกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่นและเติบโตวัฒนาถาวรสืบไป

จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมงานและพบปะผู้มาร่วมงานในพื้นที่ มีการเก็บภาพของกลุ่มต่างๆ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา” นั้น จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งจะมีการจัดสัญจรในทุกภูมิภาค รวม 4 ครั้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส แนวพระราชดำริ ตลอดจนหลักการทรงงานของทั้งสองพระองค์ ทั้งนี้ เนื้อหาของนิทรรศการเป็นการนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ เชื่อมโยงกับพระราชดำรัสของทั้งสองพระองค์ รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ในรูปแบบ Interactive Exhibition แบ่งเป็น 7 ทศวรรษแห่งการทรงงาน ได้แก่ ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ. 2489-2499) แสงทองปณิธาน, ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2499-2509) ทดลองงานการแก้ไข, ทศวรรษที่ 3(พ.ศ. 2509-2519) พระเทโสที่รินไหล, ทศวรรษที่ 4 (พ.ศ.2519-2529) เพื่อแผ่นดินปวงประชา, ทศวรรษที่ 5 (พ.ศ. 2529-2539) สืบคืนวันวัฒนา, ทศวรรษที่ 6 (พ.ศ. 2539-2549) อเนกสุขอนันต์ค่า และทศวรรษที่ 7 (พ.ศ. 2549-2559) ขอพระองค์ทรงพระเจริญ โดยจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. โดยคนไทยไม่เสียค่าใช้จ่าย