หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

เร่งทำลายพันธุ์ยุงกำจัดซิกา เขต อ.สันทราย

Author by 4/09/16No Comments »

  2      .แม่โจ้ ร่วมกับโรงพยาบาลสันทราย สาธารณสุขอำเภอสันทราย และเทศบาลเมืองแม่โจ้ เร่งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง กำจัดเชื้อไวรัสซิก้า หลังพบว่ามีนักศึกษาป่วยแล้วรายหนึ่ง ด้านสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยทั้งไข้เลือดออก และไข้ซิก้าระบาด มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น แนะต้องกำจัดต้นตอปัญหา คือแหล่งเกิดของยุงลายให้ได้ เพื่อควบคุมโรคให้สงบโดยเร็ว

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้ซิกา พบผู้ป่วยไข้ซิกาในเขตพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 9 ราย ซึ่งสาเหตุมาจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 ราย ซึ่งมีภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอสันทราย ทางโรงพยาบาลให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกตินั้น นางเจริญศรี เอี้ยงกุญชร หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า จริงๆแล้วเรื่องการป้องกันและกำจัดยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก และไข้ซิก้านั้น ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ได้มีสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และพ่นฝอยละอองกำจัดยุงตามสูตรมาโดยตลอด และเมื่อได้พบผู้ป่วยใหม่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 1 ราย ก็ได้มีมาตรการเข้มข้นขึ้น อย่างเช่นวันที่ 3-4 กันยายนนี้ ก็ได้ระดมฉีดพ่นยา และรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างทั่วถึง

หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า ในระยะ 4-5 วันนี้ ได้จัดนักศึกษาแม่โจ้ ร่วมทำงานกับสาธารณสุขอำเภอสันทราย  สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  ทำลายแหล่งน้ำขังในจุดต่างๆ  และทางเทศบาลเมืองแม่โจ้ กับโรงพยาบาลสันทราย ได้เข้ามาพ่นฝอยละอองเพื่อกำจัดยุงลาย ไม่ให้เกิดการแพร่ของเชื้อไข้ซิก้าต่อไปได้ ซึ่งขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับโรคไข้ซิกา เพื่อให้นักศึกษาได้ป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัด ได้จัดจุดบริการโลชั่นกันยุง  และให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อได้สังเกตอาการตัวเองหากเจ็บป่วย และให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาเบื้องต้นเพื่อเป็นการคัดกรองโรคแล้ว

ทางด้าน นายทวีศักดิ์  เทียมตระกูล  สาธารณสุขอำเภอสันทราย  กล่าวว่า นายอดุลย์  ฮวกนิล อำเภอสันทราย ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและมีนโยบายมาอย่างชัดเจน ไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะเมื่อพบผู้ป่วยใหม่ ก็ได้ร่วมกันวางแผนควบคุมแบบเข้มข้นในรัศมี 100 เมตร จากจุดที่พบผู้ป่วย จากจุดที่ผู้ป่วยไปพัก โดยดำเนินการ 5 มาตรการหลัก คือ 1.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ 2.แบ่งทีมดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจัดนักศึกษามาร่วมทีมสำรวจด้วย โดยจะต้องให้ค่า HI และ CI เป็น 0  ภายในระยะเวลา 5 วัน และสุ่มตรวจอีกครั้ง และเฝ้าระวังต่ออีก 28 วัน จึงจะถือว่าปลอดภัย 3.ดำเนินการพ่นฝอยละออง ULV ตามสูตร 0-3-7-14-21-28 เมื่อพบผู้ป่วย หากค่า HI และ CI ไม่เห็น 0 ต้องพ่นต่อทุกๆ 7 วัน 4. จัดทีมเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยที่ มีอาการของโรค  และหญิงมีครรภ์ในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง คัดกรอง และทำการรักษาได้ทันท่วงที และ 5. สรุปทำการประเมินผล  และรายงานแจ้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป

น.พ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจากการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าโรคไข้เลือดออก ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม-2 กันยายน 2559 จำนวน 2,933 ราย เสียชีวิต จำนวน 2 รายและอีก 1 ราย ที่เสียชีวิต อำเภอหางดง รอการวินิจฉัยจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและจะแจ้งผลการวินิจฉัยต่อไป ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 25-34 ปี รองลงมาคืออายุ อายุ 15-24 ปี และอายุ 55-64 ปี ตามลําดับ โดยอำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอแม่แตง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่วาง อำเภอสันกำแพง และอำเภอสันทราย

ส่วนสถานการณ์ไวรัสซิกาในวันที่ 2 กันยายน 2559 จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา จากเดิมจำนวนทั้งหมด 7 รายและพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาเพิ่มอีก 2 ราย ในวันที่ 1 กันยายน 2559 ในพื้นที่ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ป่วยรายใหม่ได้แก่ 1.เพศหญิงอายุ 18 ปี เริ่มป่วย 27 สิงหาคม 2559 เข้ารับการตรวจด้วยอาการ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อวันที่ 30 สิงหาคม 2559   ทราบผลการตรวจติดเชื้อไวรัสซิกาวันที่ 1 กันยายน 2559 ขณะนี้หายเป็นปกติ 2.เพศหญิง อายุ 74 ปี เริ่มป่วยวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เข้ารับการตรวจวันเดียวกันด้วยอาการออกผื่น ตาแดง ทราบผลการตรวจวันที่ 1 กันยายน 2559 ขณะนี้หายเป็นปกติ

ขณะนี้ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) จังหวัดเชียงใหม่ได้ปฏิบัติการดังนี้ 1. ด้านการควบคุมโรค กำหนดรัศมี 100 เมตรรอบบ้านผู้ป่วยเป็นพื้นที่เป้าหมายในการควบคุมโรค ดำเนินการกำจัดยุงตัวแก่ในพื้นที่รอบบ้านผู้ป่วยโดยการพ่นสารเคมี การสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านและบริเวณโดยรอบ การติดตามอาการผู้สัมผัสโรคเป็นเวลา 14 วัน แจกยาทากันยุง 2. ด้านการสอบสวนโรคและเฝ้าระวังโรค เฝ้าระวังการติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายโดยการเจาะเลือดและเก็บปัสสาวะส่งตรวจ(ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม) การค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในสถานพยาบาลแจ้งสถานพยาบาลทุกแห่งเข้มงวดกับการรายงานผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา จัดทีมสูตินรีแพทย์และกุมารแพทย์เพื่อดูแลหากพบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสซิกา

สำหรับอาการของผู้ป่วยที่พบติดเชื้อไวรัสซิกา ผู้ป่วยทั้ง 9 ราย ส่วนใหญ่ มีไข้ ต่ำๆ ออกผื่น อาการดีขึ้น ภายใน 3- 5 วัน รักษาแบบผู้ป่วยนอก ขณะนี้อาการเป็นปกติทุกราย การป้องกันที่ดีที่สุดคือ การกำจัดลูกน้ำและยุงลาย จึงขอให้ประชาชนถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ที่อยู่ในบ้านเรือน ที่ทำงาน ที่สาธารณะต่างๆ เช่น โรงเรียน โรงเรือน ศาสนสถาน โรงธรรม โรงพยาบาล ตัดวงจรชีวิตของยุงลาย เพื่อให้การควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา รวมทั้งโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพและขอประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในการสุ่มตรวจหาลูกน้ำยุงลายภายในบริเวณบ้าน หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-211048-50 ต่อ 111.