หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

เสี่ยงท่วม 834 หมู่บ้าน เชียงใหม่พร้อมรับมือ

Author by 27/06/16No Comments »

     มืดฝน      เผยพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม  เป็นพื้นที่สีแดงกว่า 800 หมู่บ้าน  และพื้นที่สีเหลืองกว่า 80 หมู่บ้าน  จังหวัดมีการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูฝนปีนี้ด้วยการแบ่งโซนการรับผิดชอบ  และเตรียมความพร้อมด้านหน่วยงาน บุคลากร ตลอดจนอุปกรณ์  เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิดเหตุอย่างทันท่วงที

เกี่ยวกับเรื่องนี้  นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  ช่วงฤดูฝนปีนี้จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม  ทั่วทั้งจังหวัดรวม 25 อำเภอ 178 ตำบล 919 หมู่บ้าน  แบ่งเป็นระดับสีเหลือง 85 หมู่บ้าน  และระดับสีแดง 834 หมู่บ้าน  จึงต้องมีการเตรียมพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง  และมีการทดสอบการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน  ทั้งสื่อสารหลัก สื่อสารรอง  ตลอดจนเตรียมสถานที่ปลอดภัย  เพื่อรองรับผู้ประสบภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด  สามารถแก้ปัญหาได้ในเวลาที่รวดเร็ว

นอกจากนี้ยังมีการทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  วาตภัย  และดินถล่มทั้งระดับจังหวัด  ระดับอำเภอ  รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน  โดยเฉพาะข้อมูลพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม  จังหวัดมีการประสานข้อมูลเชิงพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น กรมทรัพยากรน้ำ, กรมชลประทาน, กรมทรัพยากรธรณี  ใช้เปรียบเทียบกับข้อมูลของจังหวัด  เพื่อประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน กำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน  การกำหนดพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพ  และการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว

ในกรณีที่อยู่อาศัยของประชาชนได้รัยความเสียหายจากภัยพิบัติ  นอกจากจะให้ความช่วยเหลือโดยการจ่ายเงินทดรองราชการเป็นค่าวัสดุก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  ให้จัดหาที่พักพิงอาศัยชั่วคราว  และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยด้านสุขภาพ อนามัย และจิตใจ  ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต  ฟื้นฟูอาชีพของผู้ประสบภัย  เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างปกติ

ด้านการเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  โดยเฉพาะในพื้นที่ท่ประสบปัญหาจากการเกิดอุทกภัยบ่อยครั้ง  ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตลอดช่วงฤดูฝน  และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย  เช่น การระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วในช่วงการเกิดอุทกภัย  การป้องกันตนเองจากการถูกฟ้าผ่า  อันตรายจากสัตว์มีพิษ  สัตว์เลื้อยคลาน  ตลอดจนโรคระบาดในช่วงฤดูฝน

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  จึงได้กำหนดโซนความรับผิดชอบไว้ 3 โซนด้วยกัน คือ โซน 1 สายเหนือ ได้แก่ อ.แม่อาย, ฝาง, ไชยปราการ, เชียงดาว, เวียงแหง, พร้าว และ แม่แตง  นายมงคล สุกใส  รอง ผวจ.เชียงใหม่ รับผิดชอบ  รวมทั้งนายอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่, ทหาร และ หน่วยงานเกี่ยวข้อง,  โซน 2 อำเภอส่วนกลาง ได้แก่ อ.แม่ริม, สันทราย, ดอยสะเก็ด, สันกำแพง, แม่ออน, อ.เมืองเชียงใหม่, สารภี, สะเมิง, หางดง, แม่วาง, สันป่าตอง, กัลยาณิวัฒนา  นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์  รอง ผวจ.เชียงใหม่  รับผิดชอบ  พร้อมนายอำเภอในพื้นที่, ทหาร และหน่วยงานเกี่ยวข้อง, โซน 3 สายใต้  ได้แก่ อ.ดอยหล่อ, จอมทอง, ฮอด, ดอยเต่า, แม่แจ่ม,  อมก๋อย  นายกฤษณ์ธนาวนิช  รอง ผวจ.เชียงใหม่  รับผิดชอบ  พร้อมด้วยนายอำเภอในพื้นที่ ทหาร และ หน่วยงานเกี่ยวข้อง     เมื่อเกิดเหตุอุทกภัย ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ใด      ให้ผู้รับผิดชอบออกดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที.