หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

เอกอัครราชทูตสหรัฐหารือผู้ว่าฯ ห่วงปัญหาหมอกควัน

Author by 20/11/15No Comments »

    1      เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยพร้อมคณะเยี่ยมคารวะและหารือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นความร่วมมือภาพรวมด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมแสดงความห่วงปัญหาหมอกควันและไฟป่าส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่  20 พ.ย. 58   ที่ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประ ศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่    ให้การ ต้อนรับ นายกลิน ที.เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมคณะที่เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการระหว่างกัน โดยมีการหารือถึงเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ โดยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ข้อมูลด้านการพัฒนาเมืองเช่น ที่จะมีการขยายสนามบิน โดยได้ของบประมาณเพิ่มหลุมจอดสนามบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ระบบขนส่งมวลชนเสนอรถไฟฟ้ารางเดี่ยวโมโนเรล ซึ่งขณะนี้ได้นำเสนอต่อรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางด้าน เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ได้กล่าวว่า เป็นโครงการที่น่าสนใจเพื่อที่จะสามารถรองรับผู้คน ได้ในอนาคต

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวอีกว่า เชียงใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ เดิมจากการเกษตรกรรม ช่วง 10 ปีมานี้ ก็มีการพัฒนาเรื่องบริการสุขภาพ สปา โรงแรม มีคนมาใช้บริการเพิ่มอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่จะเติบโตต่อไปก็มีหลายด้านทั้ง ด้านซอร์ฟแวร์ อาหารออแกนิก     ด้านแอนิเมชั่นก็กำลังไปด้วยดี เห็นได้จากมีทีมสร้างภาพยนตร์ที่มีคนเชียงใหม่ช่วยผลิต เช่น เรื่อง อวตาร เป็นต้น โดยเชียงใหม่อาจก้าวไปสู่เมืองแอนนิเมชั่น ซึ่งจากข้อมูลของ sipa ที่มีการพัฒนาด้านนี้และมีความร่วมมือกันของภาคส่วนต่างๆ ที่มีทางสหรัฐอเมริกาด้วย ในโครงการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ Creative City นอกจากนี้ยังมีเรื่อง ผักปลอดสารพิษ เรื่องสุขภาพต่างๆ ทั้งนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ ที่พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆ รวมทั้ง โครงการหลวง ที่ทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และหลายโครงการในเชียงใหม่ที่เป็นต้นแบบที่ดีมาก

ด้าน เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นระยะหลังก็มีความเป็นห่วงมลพิษทางอากาศที่จะเกิดขึ้นในช่วง เวลานี้ไป โดยเฉพาะปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งอาจกระทบด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ชี้แจงว่า ได้มีการวางแผนแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มีการหารือถึงปัญหาจากการบุกรุกทำลายป่า จากการบุกรุกทางการเกษตร มีการส่งเสริมปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันเรื่องการแก้ปัญหา มหาวิทยาลัยในเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานวิจัย มาปรับพฤติกรรมการเผา เช่น การทำปุ๋ย ทำอาหารเลี้ยงสัตว์ โดยในปัจจุบันบางอำเภอได้มีการนำซังข้าวโพดมาอัดเป็นถ่าน ที่ใช้ในครัวเรือนเพื่อลดการเผาไหม้ของเหลือใช้ด้านการเกษตร แต่อย่างไรก็ตาม การเผาเป็นความเชื่อของคนบางกลุ่ม ของชาวบ้าน โดยต้องการเผาเพื่อหาของป่า เผาเพื่อให้เห็ดออกและ การเผาเพื่อใช้ในการทำพื้นที่เกษตร การเพิ่มพื้นที่ปลูกพืช ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ก็ได้ดำเนินการทำความเข้าใจเพื่อแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้น

อย่างไรก็ตามเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กล่าวด้วยว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย มีความงดงามของธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านต่างๆ เป็นเรื่องทีดีที่ทางสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์ที่ดีกับจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยมายาวนาน ในการนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวขอบคุณในไมตรีและ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก ที่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประ เทศไทย ได้เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะในครั้งนี้ และได้ขอเชิญชวนให้ชาวพลเมืองชาวสหรัฐอเมริกาที่มาทำงานและ อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ด้วยความยินดียิ่ง.