หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

แพทย์ มช.วิจัยพบสารในกล้วยค่างรักษามะเร็ง

Author by 12/05/15No Comments »

  กล้วยค่าง     แพทย์ มช. คิดค้นผลงานวิจัยพบกล้วยค่างมีสารเอนเทอโรคาร์แพม สามารถออกฤทธิ์ ฆ่าเซลล์มะเร็งในตับได้ เตรียมนำผลงานวิจัย เป็นต้นแบบในการศึกษา เพื่อนำมาสู่การรักษา ผู้ป่วยมะเร็งตับต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 58 รศ.ดร.พญ.รัตนา  บรรเจิดพงศ์ชัย อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่าสารเอนเทอ โรคาร์แพม มีคุณสมบัติในการฆ่าเซลล์มะเร็ง เพาะเลี้ยงหลายชนิด ทั้งในมนุษย์และสัตว์ แต่กลไกการเสียชีวิตในระดับโมเลกุล ยังไม่เป็นที่ทราบอย่างแน่ชัด จึงเป็นวัตถุประสงค์ ของการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ เมื่อพบว่าสารเอนเทอ โรคาร์แพม มีในพืชที่มีชื่อว่ากล้วยค่าง  ซึ่งเป็นพืชชนิดที่พบในภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศไทย  โดยทำการทดลองตรวจหาชนิดการตาย และกลไกการตายของเซลล์มะเร็ง โดยใช้เซลล์มะเร็งตับ และมะเร็งเต้านมของมนุษย์   หลังจากนั้นจึงทำการเปรียบเทียบกับเซลล์ สร้างเส้นใยปกติจากหนู ที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ  ปรากฏว่า ผลการตรวจความเป็นพิษของสารเอนเทอโรคาร์แพม มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งตับมากกว่ามะเร็งเต้านม และมีพิษต่อเซลล์สร้างเส้นใยซึ่งเป็นเซลล์ปกติน้อยที่สุด

รัตนา  บรรเจิดพงศ์ชัยทั้งนี้สารเอนเทอโรคาร์แพม มี คุณสมบัติฆ่าเซลล์มะเร็ง เพาะเลี้ยงหลายชนิดทั้งในมนุษย์และสัตว์ แต่กลไกการตาย ในระดับโมเลกุล ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด   เมื่อบ่มสารชนิดนี้ไว้กับเซลล์มะเร็งปรากฏว่า พบการผลิตสารอนุมูลอิสระ ภายในเซลล์มะเร็งตับมีระดับที่ลดลง  บ่งบอกได้ว่า สารนี้อาจมีฤทธิ์เป็นสารแอนติออกซิแดนท์ หรือทำให้เซลล์มะเร็งตายเป็นจำนวนมาก และจากผลการทดลองพบว่า สารเอนเทอโรคาร์แพม นี้ทำให้เซลล์มะเร็งตับตาย โดยผ่านโปรแกรมการตายที่จำเพาะ อาศัยโมเลกุลต่างๆในวิถีการตายอย่างมีแบบแผน

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า สารเอนเทอโรคาร์แพม ที่พบในกล้วยค่าง สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งตับเพาะเลี้ยงได้ดี  งานวิจัยชิ้นนี้ จึงเป็นต้นแบบ ของการนำไปสู่งานวิจัย ในลำดับต่อไปที่จะพัฒนาเป็นตัวยา โดยอาจใช้เป็นยา หรือสร้างอนุพันธ์ของยา ที่ไปมีผลต่อเป้าหมาย หรือโมเลกุลต่างๆในวิถีการตาย โดยยังต้องมีการทดลองในสัตว์ และในมนุษย์ รวมทั้งผู้ป่วยก่อนจะพัฒนาไปใช้ในทางคลินิก เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับในลำดับต่อไป.